Ti­tel­chans för Skoglund

BOX­NING: WORLD BOX­ING SU­PER SE­RI­ES

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - TT

Svens­ke box­a­ren Erik Skoglund kom­mer att va­ra med i World Box­ing Su­per Se­ri­es. Det är en ny ut­slag­nings­täv­ling där 16 box­a­re – 8 i su­per­mel­lan­vikt, 8 i cru­i­ser­vikt – kom­mer att täv­la mot varand­ra från kvarts­fi­nal till final för ett pris som kal­las ”Mu­ham­mad Ali Trop­hy”. In­tres­sant nog står även al­la världs­mäs­t­ar­bäl­ten som de täv­lan­de kom­mer med på spel.

Pris­sum­man för bå­da vikt­klas­ser­na är be­räk­nad till 50 mil­jo­ner dol­lar, mot­sva­ran­de 462 mil­jo­ner kro­nor.

DET ÄR ÄN­NU oklart hur myc­ket som går till re­spek­ti­ve faj­ter.

– Om man vin­ner så hand­lar det om så ga­let myc­ket peng­ar att jag knappt vå­gar tän­ka på det. Det klart att peng­ar­na ska för­de­las på va­re match och box­a­re, så vin­na­ren kan in­te ta hem he­la hö­gen. Men det blir en re­jäl hac­ka om man står som slutseg­ra­re, sä­ger Skoglund till Viasat.

DET IN­NE­BÄR ATT Erik Skoglund, som byt­te från lätt tung­vikt till su­per­mel­lan­vikt för att till slut få gå en stor­match, har chan­sen att ta hem bland an­nat Ge­or­ge Gro­ves WBA Su­per-ti­tel.

– Det se­nas­te halv­å­ret har jag för­sökt lan­da en stor­match. Det som tar dö­den på box­nings­spor­ten är al­la för­hand­ling­ar och allt bakom ku­lis­ser­na. Nu kom­mer man att kun­na för­ut­se vil­ka mat­cher som kom­mer att gå. Det går att spe­ku­le­ra i sin egen fram­tid, sä­ger Skoglund.

De box­a­re som blir topp­see­da­de kom­mer själ­va att få väl­ja si­na mot­stån­da­re 8 ju­li, in­för de förs­ta mat­cher­na som ska gå av sta­peln i höst. Fi­na­len hålls i maj näs­ta år, där vin­na­ren allt­så är tänkt att gå hem med samt­li­ga bäl­ten som har va­rit i ring­en fram till dess. För­u­tom Skoglund och Gro­ves är även Ja­mie Cox, även han obe­seg­rad, pre­sen­te­rad i su­per­mel­lan­vikts­klas­sen.

– Nu kan man in­te duc­ka att mö­ta sin mot­stån­da­re, sä­ger Skoglund. TT: Hur pas­sar su­per­mel­lan­vikt dig?

– Jag har spar­rat mot många av de bäs­ta i värl­den i su­per­mel­lan­vikt. De är li­te snab­ba­re och rör­li­ga­re än lätt tung­vikt och det kom­mer pas­sa mig bra.

Box­a­ren Erik Skoglund, 26, byt­te vikt­klass för att få gå en ti­tel­match. Den chan­sen får han nu i den nya täv­ling­en World Box­ing Su­per Se­ri­es – med en pris­pott på näs­ta en halv mil­jard kro­nor. – Nu har jag chan­sen att be­ta av al­la de bäs­ta, sä­ger Skoglund till TT.

”Nu kan man in­te duc­ka att mö­ta sin mot­stån­da­re”

ERIK SKOGLUND

Bild: KGZ /ARKIV

ÄNT­LI­GEN. Erik Skoglund har suk­tat ef­ter en chans på de sto­ra tit­lar­na, nu är den här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.