Över­grepp mot barn in­om al­la id­rot­ter

Hallands Nyheter - - Sporten - NIKLAS SVAHN/TT

Sex­u­el­la över­grepp på barn är ett ge­ne­rellt pro­blem som drab­bar al­la id­rot­ter, vil­ket be­kräf­tas i en rap­port från Bris. – Den sto­ra slut­sat­sen är att man be­hö­ver pri­o­ri­te­ra trygghet först och in­te elit­sats­ning­en, sä­ger Bris ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Mag­nus Jä­ger­skog.

Barn­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen har gjort en sam­man­ställ­ning av forsk­ning och barns vitt­nes­mål. Bris har även re­do­vi­sat vil­ka bris­ter som finns in­om id­rotts­för­e­ning­ar­na för att job­ba mot pro­ble­met.

– Re­la­tio­nen till en trä­na­re kan bli nä­ra och för­tro­lig och är i de fles­ta fall po­si­tiv. Men det finns en dy­na­mik där re­la­tio­nen till trä­na­ren kan kom­ma att ut­nytt­jas. Den för­ut­sätt­ning­en stäl­ler spe­ci­el­la krav om att man mås­te ar­be­ta ak­tivt fö­re­byg­gan­de, sä­ger Mag­nus Jä­ger­skog.

SEX­U­EL­LA ÖVER­GREPP fö­re­kom­mer ge­ne­rellt i ”re­la­tivt stor om­fatt­ning” i al­la id­rot­ter och för­e­ning­ar, en­ligt Bris. En an­led­ning är att klub­bar­na in­te vid­tar si­na fö­re­skriv­na fö­re­byg­gan­de åt­gär­der.

– Det gäl­ler att man kom­mu­ni­ce­rar ut om en noll­to­le­rans, att man krä­ver re­gis­terut­tag från be­last­nings­re­gist­ret från trä­na­re, att för­e­ning­ar stäl­ler krav. Det hand­lar om ru­ti­ner för hur man gör en oro­san­mä­lan till so­ci­al­tjäns­ten. Det ska va­ra själv­klar­he­ter, sä­ger Jä­ger­skog.

– Det finns ett glapp mel­lan po­li­cys och själ­va im­ple­men­te­ring­en. Det le­der fram till den sto­ra slut­sat­sen att man be­hö­ver pri­o­ri­te­ra trygghet först och in­te elit­sats­ning­en.

GENERALSEKRETERAREN hän­vi­sar till en ny av­hand­ling av Su­san­ne Jo­hans­son, dok­to­rand vid Gym­nas­tik- och id­rotts­hög­sko­lan, där 5,5 pro­cent av 25-åring­ar upp­gav att de ut­satts för sex­u­el­la över­grepp av sin trä­na­re som barn. Men mör­ker­ta­let är stort. – Många som blir ut­sat­ta för över­grepp bär det här in­om sig ut­an att be­rät­ta för nå­gon an­nan. Det är för­e­nat med myc­ket skuld­käns­lor hos bar­net och of­ta vän­tar hen med att be­rät­ta om det först i vux­en ål­der.

ÄM­NET AKTUALISERAS av den debatt som upp­stod ef­ter att en id­rotts­trä­na­re i Stock­holms­om­rå­det in­te kun­de stäl­las till svars för sex­u­al­brott han miss­tänk­tes ha be­gått på en 13-årig flic­ka. Fal­let pre­skri­be­ra­des ef­ter att an­mä­lan kom­mit in fle­ra år i ef­ter­hand.

– Det är en av­sky­värd histo­ria på många sätt. Just att in­te kun­na få en upp­rät­tel­se där den här per­so­nen gömt sig un­dan blir ett slag till mot den här per­so­nen som bli­vit ut­satt, sä­ger Mag­nus Jä­ger­skog.

– Det är vik­tigt att bar­nen kom­mer till tals så att man kan stop­pa de här för­ö­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.