Vm-svensk: ”Skäm­de ut mig själv”

Hallands Nyheter - - Sporten -

TAEKWON­DO: För and­ra da­gen i rad har en svensk del­ta­ga­re i taekwon­do-vm tving­ats läm­na trup­pen ef­ter vad för­bun­det be­skri­ver som ”ovär­digt och osports­ligt” upp­fö­ran­de.

En­ligt Svens­ka taekwon­dou­ni­o­nens webb­plats slu­ta­de Omar Che­ha­de lyss­na på do­ma­ren och tog av sig hjäl­men vid fle­ra till­fäl­len i en match i 87-ki­los­klas­sen. Mitt i tredje ron­den läm­na­de Che­ha­de mat­tan och mat­chen.

”Omar vi­sar ett då­ligt sports­ligt upp­fö­ran­de, skäm­mer ut sig själv, sin coach, Svens­ka lands­la­get, för­bun­det och spor­ten med det­ta be­te­en­de”, skri­ver för­bun­det på sin webb­plats.

– Jag vet in­te vad som sker men ner­ver­na och pres­sen vin­ner över mig, sä­ger Omar Che­ha­de till Ex­pres­sen och fort­sät­ter: – Jag kän­ner att jag skäm­de ut mig själv. Sam­ti­digt är han miss­nöjd med hur för­bun­det han­te­ra­de si­tu­a­tio­nen.

– Jag ha­de hop­pats på för­bun­dets stöd i den här si­tu­a­tio­nen, och in­te gå ut så hårt med det he­la, men man le­ver och lär.

Omar Che­ha­de har fått läm­na trup­pen och re­ser hem från Mu­ju i Syd­ko­rea i hel­gen. I tis­dags fick även Pau­la Rou­hi läm­na trup­pen ef­ter att in­te ha kla­rat sin in­väg­ning.

– Hon blev dis­kva­li­fi­ce­rad. Klart att hon var be­svi­ken. Al­la var be­svik­na, sa­de sport­che­fen Johan Berg då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.