Strand sik­tar på att slå sitt Vm-re­kord

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­DE­LE­I­NE BÄCKMAN 031-62 40 00 ma­de­le­i­ne.back­man@gp.se FRED­RIK TILLBERG 031-62 40 00 fred­rik.tillberg@gp.se

Sve­ri­ge åker till VM i Est­land med me­daljchan­ser. Lina Strand tror på la­get i sta­fet­ten. – Där har vi störst me­daljchans, sä­ger hon.

Det svens­ka Vm-la­get har en tuff ut­ma­ning fram­för sig. För någ­ra vec­kor se­dan var de i Est­land på ett trä­nings­lä­ger och re­ka­de om­rå­det de kom­mer att täv­la i.

– Vi vet myc­ket väl vad som vän­tar. Det är myc­ket un­der­ve­ge­ta­tion som gör det svår­for­ce­rat att ta sig fram. Löp­ning­en kom­mer bli tung, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Hå­kan Carls­son.

– Men det är tufft och tungt för al­la. Medel­di­stan­sen är li­te snäll­la­re i al­la fall.

Men la­get har de se­nas­te åren fått kän­na på tuff ter­räng vid ett fler­tal täv­ling­ar.

– Vi har lärt oss att be­härs­ka den. Det gäl­ler att va­ra di­stinkt och fo­ku­se­ra på att springa så rakt och rätt som möj­ligt. Vi är tryg­ga i vår vet­skap om vad som be­hövs.

HAN BE­SKRI­VER LA­GET som starkt. De är lad­da­de till tän­der­na och i de­ras in­ter­na Fa­ce­book-chatt flo­re­rar tak­tik­snack, pepp­ning och ren gläd­je.

– Vi kom­mer att va­ra med och faj­tas om me­dal­jer­na var­je dag. Styr­kan i la­get är att vi är ett brett lands­lag och in­te be­ro­en­de av en­sta­ka stjär­nor. Den go­da pre­sta­tions­för­må­gan kom­mer av att al­la är så duk­ti­ga på att hö­ja varand­ra. Det har gjort så att vi har ta­git kli­vet mot världs­top­pen.

VIL­KA SOM FÅR springa sta­fet­ter­na tas ut när­ma­re start. Hå­kan Carls­son har koll på vil­ka av kon­kur­ren­ter­na som kan bli far­li­ga i des­sa täv­lings­gre­nar.

– Ma­ja Alm från Dan­mark är oer­hört duk­tig. Men det är även de rys­ka och schwei­zis­ka tje­jer­na, sä­ger för­bunds­kap­te­nen.

Lina Strand från Ma­jor­nas OK kom­mer att springa sprint och medeldistans. Hon kän­ner att hon har me­daljchan­ser i sig men sik­tar i förs­ta hand på att slå sitt eget mäs­ter­skaps­re­kord, som är topp åt­ta.

– Jag vet att det finns en re­a­lis­tisk chans till me­dalj och att det in­te be­hövs någ­ra yt­ter­lig­he­ter för att det ska ske. Det är förs­ta gång­en jag kän­ner så i ett mäs­ter­skap, sä­ger 28-åring­en och fort­sät­ter:

– Me­dalj är för­stås dröm­må­let, men jag kän­ner in­te att jag mås­te ta det för att va­ra nöjd. Mål­sätt­ning­en är att slå min bäs­ta pla­ce­ring.

HON HOP­PAS ATT hen­nes form i sprint- och medel­di­stan­ser­na ska räc­ka för att få springa sta­fet­ten, där hon i så­da­na fall får springa den förs­ta sträc­kan, som hon har gjort myc­ket ti­di­ga­re.

– Jag är för­be­redd, men det är väl­digt jämnt mel­lan oss som är med. Det är en spe­ci­ell käns­la att täv­la till­sam­mans som ett lag så jag för­be­re­der mig väl­digt myc­ket för sta­fet­ten om jag blir ut­ta­gen.

Nu har en ner­vo­si­tets­käns­la bör­jat smy­ga sig på.

– Den kom­mer all­tid oav­sett så det är ett bra tec­ken, sä­ger Lina Strand.

Bild: STINA LOMAN

FÅR BERÖM. ”Lina har in­för sä­song­en kom­plet­te­rat sin väl­digt go­da ori­en­te­rings­tek­nik med att ha ta­git sto­ra kliv fy­siskt. Vi­sa­de med två pall­plat­ser på världs­cu­pen i Fin­land att hon nu till­hör världs­top­pen på bå­de sprint- och skogs­di­stan­ser­na”, sä­ger för­bunds­kap­ten Hå­kan Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.