Herr­lag in­te in­tres­se­ra­de av Sund­ha­ges tjäns­ter

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­EL TIVEMO 031-62 40 00 jo­el.tivemo@gp.se

Hon är en av Sve­ri­ges över­läg­set mest me­ri­te­ra­de trä­na­re – men herr­klub­bar vi­sar ing­et som helst in­tres­se för den snart kon­trakts­lö­sa Pia Sundhage. – In­te en en­da gång, sä­ger hon i podcas­ten Lundh.

I bör­jan av maj öpp­na­de Pia Sundhage för en roll in­om herr­fot­bol­len när hon pra­ta­de med GP.

– Det blir en tuff värld ef­tersom det of­tast är så att vi kvin­nor får re­pre­sen­te­ra kvin­nor. Jag får re­pre­sen­te­ra kvin­nor, jag får in­te re­pre­sen­te­ra mig. Ut­an nå­gon an­nan jäm­fö­rel­se får in­te Jan­ne Andersson re­pre­sen­te­ra män, ut­an han är ba­ra för­bunds­kap­ten. När man är ny och prö­var att bry­ta li­te bar­riä­rer... om jag skul­le ham­na i en herr­klubb och jag miss­lyc­kas kom­mer man sä­ga att tje­jer in­te kan trä­na her­rar. Om jag kom­mer lyc­kas kom­mer man sä­ga att det ba­ra är Sundhage som kan det, sa för­bunds­kap­te­nen då och fort­sat­te:

– DET SKUL­LE dock för­vå­na mig om jag skul­le fun­de­ra över ett hu­vud­trä­nar­jobb. Ett jobb som as­si­ste­ran­de där­e­mot... om jag får dröm­ma skul­le det va­ra en spän­nan­de va­ri­ant.

Men i dags­lä­get ser det in­te ut att va­ra spe­ci­ellt ak­tu­ellt med en flytt över till herr­fot­bol­len. I Lund­hs podcast be­rät­tar Pia Sundhage att hon in­te fått en en­da för­frå­gan av en herr­för­e­ning.

– In­te en en­da gång, sä­ger Sundhage i podcas­ten och fort­sät­ter:

– Det var en sup­por­ter som sa­de att han gil­la­de när jag pra­ta­de om la­gan­da och und­ra­de om jag in­te kun­de trä­na hans lag.

Sundhage är en av Sve­ri­ges mest me­ri­te­ra­de trä­na­re – men vad hon ska gö­ra ef­ter som­ma­rens EM är fort­fa­ran­de oklart. Kon­trak­tet med för­bun­det gäl­ler fram till de­cem­ber.

– JAG VET fak­tiskt in­te. Det jag själv tänkt gö­ra är att skri­va en ana­lys av de här åren. Det tyc­ker jag är min skyl­dig­het att gö­ra, och bju­da till­ba­ka till de som vill lä­sa det­ta, och en li­ten om­världsa­na­lys. Härom vec­kor­na var jag i Man­ches­ter Ci­ty, Eskilstu­na, Lyon, Fi­o­ren­ti­na och pra­ta­de med den tys­ka för­bunds­kap­te­nen. Jag får så myc­ket in­for­ma­tion om vad som är på gång i Tyskland och Ki­na, till ex­em­pel, sä­ger hon till Lundh.

”Det var en sup­por­ter som sa­de att han gil­la­de när jag pra­ta­de om la­gan­da och und­ra­de om jag in­te kun­de trä­na hans lag.”

PIA SUNDHAGE

Ar­kiv­bild: ANDRE­AS L ERIKS­SON

NOBBAS. I dags­lä­get ser det in­te ut att va­ra ak­tu­ellt med en flytt över till herr­fot­bol­len för Pia Sundhage. I Lund­hs podcast be­rät­tar hon att hon in­te fått en en­da för­frå­gan av en herr­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.