Världs­mäs­ta­ren till­ba­ka på Marstrand

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­DE­LE­I­NE BÄCKMAN 031-62 40 00 ma­de­le­i­ne.back­man@gp.se

Han har hun­nit med att bli världs­mäs­ta­re i match­ra­cing he­la sex gång­er och han har do­mi­ne­rat World Match Ra­cing Tour un­der det se­nas­te de­cen­ni­et. Nu är han åter­i­gen lad­dad för att ta sig an Match cup.

Ian Wil­li­ams och hans lag GAC Pin­dar har stund­tals va­rit över­lägs­na i världs­cu­pen och vun­nit täv­ling­ar över he­la värl­den. Wil­li­ams har nått final på Marstrand tre gång­er, al­la mot Björn Han­sen och en av dem slu­ta­de med se­ger.

HAN VET HUR det är att stäl­las mot en hem­mafa­vo­rit. Men även om han haft publiktryc­ket emot sig är just när­he­ten till åskå­dar­na på klip­por­na en unik aspek­ter­na av are­nan som Ian Wil­li­ams lyf­ter fram.

– Marstrand är an­tag­li­gen den bäs­ta na­tur­li­ga am­fi­te­a­tern i värl­den för den här ty­pen av seg­ling. Med de hö­ga ber­gen på si­dor­na ska­pas ett fan­tas­tiskt lä­ge för åskå­da­re att föl­ja vad som hän­der. Det är där­för det all­tid är så myc­ket folk.

För­ra som­ma­ren nåd­de Wil­li­ams Team GAC Pin­dar kvarts­fi­nal i GKSS Match Cup Swe­den och slu­ta­de sjua i Vm-ta­bel­len. Den här sä­song­en fick en tvek­sam start i Austra­li­en men se­dan vann la­get Con­gres­sio­nal Cup i Ka­li­for­ni­en, en världs­cup­täv­ling som seglas i enskrovs­bå­tar.

– Vi ser verk­li­gen fram emot att kom­ma ut och seg­la. Vi fick en då­lig start men kom till­baks starkt så nu ska vi ba­ra ta re­gat­tan dag för dag och se hur långt vi kom­mer. La­get har li­te an­nan upp­sätt­ning nu på Marstrand så vi är för­sik­ti­ga med vår mål­sätt­ning, men om vi blir sam­man­svet­sa­de snabbt kan vi bli ett rik­tigt starkt lag.

GKSS MATCH CUP Swe­den bör­jar nu på mån­dag den 3 ju­li och av­görs med fi­nal­seg­ling­ar lör­da­gen den 8 ju­li.

Bild: CARL SANDIN

SER UT­MA­NING­EN. ”Det är en svår plats att seg­la på med by­i­ga vin­dar och ström­mar”, me­nar Wil­li­ams som åter­vän­der till Marstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.