Nilsson till­ba­ka för fullt

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Oron kring Stina Nilsson är bor­ta. Längd­ski­då­ka­ren går för fullt på snön i Tors­by. – Nu på lägret är det tänkt att jag ska va­ra med till hund­ra pro­cent, sä­ger hon.

För fy­ra vec­kor se­dan tving­a­des Stina Nilsson bry­ta längd­lands­la­gets lä­ger i nors­ka Sog­ne­fjell. Den 24-åri­ga skid­stjär­nan, som är ut­ta­gen i Os-trup­pen till syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang, har se­dan dess un­der­sökts och mins­kat trä­nings­mäng­den.

Vad det fak­tiskt hand­la­de om då har hon in­te sten­koll på, sä­ger hon. Men fak­tum att Stina Nilsson re­dan nu är till­ba­ka när längd­lands­la­get åker på snö i Tors­by.

– Jag har gjort det bäs­ta av de här vec­kor­na och är nöjd, sä­ger hon.

– Det har gått bra här, men har va­rit li­te ovant att åka på snö. Vad var det som hän­de i Sog­ne­fjell?

– Jag kän­de att det in­te var bra i krop­pen och vi be­stäm­de att jag skul­le åka ner till Stock­holm och un­der­sö­ka mig. Det me­di­cins­ka har jag ing­en koll på, men vi gjor­de en trä­nings­an­pass­ning. Det har va­rit bra.

NÅ­GON ORO FÖR att det skul­le va­ra nå­got all­var­ligt – som över­trä­ning – kän­de hon in­te.

– Nej. Jag är in­te den ty­pen som blir oro­lig på det sät­tet, men jag viss­te att det var ”hit, men in­te läng­re”.

En spe­ci­ell start på för­be­re­del­ser­na in­för Os-sä­song­en, men ing­et som ver­kar stö­ra den sorg­lö­sa Stina Nilsson för myc­ket.

– Det var gi­vet­vis tack­samt att jag tog tag i det här i maj och ju­ni i stäl­let för ok­to­ber el­ler no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.