Om­start i all­svens­kan

Hallands Nyheter - - Sporten -

STRYKTIPSET OCH EUROPATIPSET VEC­KA 26.

Spel­stopp: Stryktipset lör­dag 15.59, Europatipset sön­dag 14.59. Ef­ter när­ma­re en må­nads up­pe­håll är all­svens­kan till­ba­ka på Stryk­tips­ku­pong­en. Dess­utom är det sju mil­jo­ner kro­nor i jack­pot på lör­dag. Mal­mö FF får vårt ful­la för­tro­en­de när man tar emot ett för­sva­gat AFC Eskilstu­na. Var­ning för Sköv­de som har hög ka­pa­ci­tet och en­dast har för­lo­rat en av si­na sex se­nas­te mat­cher.

Gif Sundsvall åk­te på ett par tunga för­lus­ter in­nan up­pe­hål­let och ha­de sto­ra pro­blem med mål­skyt­tet un­der vår­sä­song­en. Kristinn Ste­in­dors­son är av­stängd. Si­ri­us har gjort det bra som ny­kom­ling. Kings­ley Sar­fo har gått till Mal­mö FF och Niklas Thor är av­stängd.

Halmstad lyc­ka­des ba­ra gö­ra två mål på sex hem­ma­mat­cher un­der vår­sä­song­en. Igor Krulj är ny trä­na­re i klub­ben. Får kla­ra sig ut­an av­stäng­de Ivo Pe­kal­ski här. Elfs­borg såg ut att va­ra på rätt väg in­nan up­pe­hål­let. Har vär­vat Samu­el Hol­mén (spel­klar mot Ham­mar­by).

Up­pe­hål­let kom läg­ligt för Mal­mö FF som stör­des av fle­ra ska­dor. Ny­för­vär­vet Kings­ley Sar­fo är än­nu in­te spel­klar och Jo Inge Ber­get är fort­fa­ran­de tvek­sam till spel. AFC Eskilstu­na kom­mer till spel ut­an av­stäng­da Mo­ha­med Buya Tu­ray och Tho­mas Pi­er­mayr.

Ef­ter två knap­pa för­lus­ter tog Ara­me­is­ka­sy­ri­ans­ka en väl­för­tjänt tre­po­äng­a­re mot Carl­stad Uni­ted i sön­dags. Har vun­nit fy­ra av si­na fem se­nas­te hem­ma­mat­cher. Fort­satt tungt för jum­bon Enske­de som straf­fa­des hårt se­nast mot Umeå.

Trots en ka­nonstart med 2–0­led­ning ef­ter nio mi­nu­ter föll Sol­len­tu­na se­nast. Carl­stad Uni­ted är in­ne i en tuff pe­ri­od och har ba­ra lyc­kats ta en po­äng på fem bor­t­a­mat­cher den här sä­song­en. Får kla­ra sig ut­an av­stäng­de bac­ken Sebastian Bel­lan­der här.

As­sy­ris­ka stod upp bra mot topp­la­get Ut­sik­ten. Får till­ba­ka bäs­te mål­skyt­ten Son­ny Karls­son här. Sköv­de har hög ka­pa­ci­tet och har pre­ste­rat bra mot tufft mot­stånd un­der de se­nas­te vec­kor­na. Låg när­mast se­gern mot ett formstarkt Husqvar­na.

Husqvar­na fick en tuff start på sä­song­en men har fått be­tyd­ligt bätt­re ut­del­ning un­der de se­nas­te vec­kor­na. Har ka­pa­ci­tet att ho­ta samt­li­ga lag i se­ri­en. Karls­kro­na räck­te in­te till mot Lands­kro­na och har ba­ra lyc­kats vin­na en av si­na sju se­nas­te mat­cher.

Kristi­an­stad var il­la ute i förs­ta halv­lek mot Qvi­ding men spe­la­de upp sig re­jält ef­ter pa­us. Ska­de­lä­get är för­bätt­rat och Al­bert Eju­pi var till­ba­ka se­nast. Ut­sik­tens Al­lan Mo­hi­deen var till­ba­ka se­nast men Jesper Jo­nas­son­wes­ter­mark och Niklas Ols­son är av­stäng­da här.

Trots en helt okej in­sats se­nast föll Lil­le­ström bor­ta mot Vå­le­reng­en. Vann tre ra­ka mat­cher fö­re det, ska gäl­la som knapp fa­vo­rit här. Ströms­god­set är en be­svi­kel­se den här sä­song­en. Stod upp bra mot Mol­de men har haft det be­tyd­ligt tyng­re på bor­ta­plan.

Sogn­dal räck­te som vän­tat in­te till bor­ta mot Ro­sen­borg och kun­de egent­li­gen ald­rig ho­ta. Är dock svårsla­get på hem­ma­plan. Ålesund har in­lett sä­song­en klart po­si­tivt och är obe­seg­rat i si­na nio se­nas­te bor­t­a­mat­cher. Över­ty­gan­de in­sats mot Odd.

AIK var de­fen­sivt sta­bilt un­der vår­sä­song­en men ha­de sam­ti­digt pro­blem med mål­skyt­tet. För­stärks nu av att He­nok Go­i­tom och Ste­fan Is­hi­za­ki är till­gäng­li­ga ef­ter ska­de­be­kym­mer. På de nio se­nas­te mat­cher­na har Ös­tersund ba­ra för­lo­rat bor­ta mot MFF.

Jön­kö­pings Söd­ra är svårsla­get hem­ma där man en­dast har för­lo­rat mot MFF den här sä­song­en. An­fal­la­ren Ár­ni Vil­hjálms­son är re­do för spel ef­ter ska­da men Da­ryl Smy­lie är av­stängd. IFK Gö­te­borg över­ty­gar in­te men är svårsla­get. Sebastian Eriks­son är av­stängd.

Öre­bro ploc­ka­de vik­ti­ga po­äng in­nan up­pe­hål­let. Vik­ti­ge an­fal­la­ren Ken­ne­dy Ig­bo­a­na­ni­ke har haft pro­blem med ryg­gen och är tvek­sam till spel här. IFK Norr­kö­ping har tap­pat Niklas Bärkroth sam­ti­digt som hö­ger­bac­ken Li­nus Wahlqvist är av­stängd.

ALL­SVENS­KAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.