Upp­väx­ten som ad­op­tiv­barn på­ver­ka­de li­vet

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Mi­chael Nyqvist var folk­kär och ver­ka­de bå­de på te­a­ter­sce­nen och in­om film. Skå­de­spe­la­ren ta­la­de of­ta om hur hans barn­dom som ad­op­te­rad på­ver­kat hans liv.

– Det präg­lar varten­da steg jag tar var­je dag, på gott och ont. På nå­got vis kan jag kän­na mig som en and­ra sor­te­ring – nå­gon vil­le in­te ha mig från bör­jan. Så­dant sät­ter sig, sa­de Mi­chael Nyqvist till TT i en in­ter­vju in­för 55-års­da­gen.

Han föd­des den 8 no­vem­ber 1960, och ad­op­te­ra­des vid ett års ål­der av fa­mil­jen Nyqvist. Han har många gång­er be­rät­tat om hur osä­ker­het och be­kräf­tel­setörst kom från upp­väx­ten som ad­op­tiv­barn.

– Å and­ra si­dan vet jag att det all­tid finns ett al­ter­na­tiv, en slags ad­op­tiv­fa­milj; om jag ham­nar i en då­lig mil­jö be­hö­ver jag in­te stå ut. Det har gett mig fri­het och gjort att jag sökt mig till oli­ka plat­ser i mitt ar­be­te, sa­de han till TT.

PAP­PAN I ADOPTIVFAMILJEN var ad­vo­kat. Som li­ten följ­de Mi­chael Nyqvist med ho­nom till rätts­sa­lar och dröm­de om att bli ad­vo­kat. Men det blev skå­de­spe­la­ryr­ket, och en ut­bild­ning vid Te­a­ter­hög­sko­lan i Mal­mö. I den dans­ka fil­men Du för­svin­ner (2017), en av Nyqvist sista rol­ler, får han än­då no­sa på det ju­ri­dis­ka när han spe­lar för­svars­ad­vo­ka­ten Ber­nard.

För den bre­da publi­ken i Sve­ri­ge blev Nyqvist känd med fil­men Grab­ben i gra­ven bred­vid, 2002, där han spe­lar bon­den Ben­ny. För rol­len fick han en guld­bag­ge för bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll. Han var se­na­re med i Kay Pol­lacks pu­blik­suc­cé Så som i him­me­len.

Han fick sitt sto­ra in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott ef­ter rol­len som jour­na­lis­ten Mikael Blom­kvist i Mil­len­ni­um­fil­mer­na, mot Noo­mi Ra­pa­ce som Lis­beth Sa­lan­der. I Hol­ly­wood har han bland an­nat spe­lat skurk i Mis­sion: im­possib­le – ghost pro­tocol (2011) och rysk maf­fi­a­boss i John Wick (2014).

I JA­NU­A­RI FICK Nyqvist sin and­ra guld­bag­ge, bäs­ta man­li­ga bi­roll, för sin roll som chefre­dak­tör Mar­kel i Per­nil­la Au­gusts Den all­var­sam­ma le­ken. Han ta­la­de varmt om sam­spe­let med hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Sver­rir Gud­na­son i fil­men.

– Of­ta när det hand­lar om klas­si­ker för­vän­tas man gå klas­siskt och

”På nå­got vis kan jag kän­na mig som en and­ra sor­te­ring – nå­gon vil­le in­te ha mig från bör­jan.”

MI­CHAEL NYQVIST

pra­ta kons­tigt. Det är in­te min grej. Men när jag spe­la­de fram­för allt mot Sver­rir så hit­ta­de vi en fa­der­son-re­la­tion som är kom­pli­ce­rad och ba­ra känns och in­te är ut­ta­lad, sa­de Nyqvist till TT i ja­nu­a­ri.

I hös­tas pla­ne­ra­de han att flyt­ta till Los Ang­e­les, USA, i två år för att spe­la i den ame­ri­kans­ka tv-se­ri­en Counter­part. I de­cem­ber kom be­ske­det att Nyqvist hop­par av in­spel­ning­en.

Nyqvist ingick i Dra­ma­tens fas­ta en­semb­le och har bland an­nat med­ver­kat i Lars Noréns upp­sätt­ning­ar Per­son­krets 3:1 och Skugg­poj­kar­na. Han har själv sagt att Per­son­krets 3:1 blev hans ge­nom­brott som skå­de­spe­la­re.

Han var även för­fat­ta­re och har gett ut två själv­bi­o­gra­fis­ka böc­ker: När bar­net lagt sig, om ad­op­tio­nen, och Dan­sa för oss, om skå­de­spe­le­ri­et.

Mi­chael Nyqvist blev 56 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.