Dömd – då vill SD kas­ta ut Eke­roth

Upp­ma­nas att läm­na riks­da­gen: Mås­te stäl­la hår­da krav

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Riks­dags­le­da­mo­ten Kent Eke­roth (SD) döms för ringa miss­han­del – en dom som han tän­ker över­kla­ga.

Men det är tvek­samt om hov­rät­ten kom­mer att prö­va do­men. Om den står fast tän­ker Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na upp­ma­na Eke­roth att läm­na riks­da­gen.

På Fa­ce­book skri­ver Kent Eke­roth att do­men är fel­ak­tig och att han kom­mer att över­kla­ga. Han tyc­ker in­te att åkla­ga­ren mot­be­vi­sa­de att det var en nöd­värns­si­tu­a­tion.

Men ef­tersom det rör sig om ett ringa brott krävs pröv­nings­till­stånd för att hov­rät­ten ska ta upp må­let. I det här fal­let är det tvek­samt om hov­rät­ten kom­mer att ge pröv­nings­till­stånd, men det finns öpp­ning­ar, en­ligt rätts­ex­per­ten Sven-erik Al­hem.

– I den del dom­sto­len har av­fär­dat Eke­rot­hs in­vänd­ning om det pu­ta­ti­va nöd­vär­net, det han själv har upp­fat­tat, där kan man tän­ka sig att hov­rät­ten skul­le kun­na fin­na ut­rym­me. Men det är ab­so­lut ingen­ting sä­kert. Det är tvärtom så att det mesta ta­lar för att bö­tes­do­men kom­mer att stå sig, sä­ger han.

Eke­rot­hs ad­vo­kat Johan Eriks­son har fått i upp­drag att över­kla­ga.

– Man ska kän­na sig helt över­ty­gad om att en per­son är skyl­dig, gör man in­te det så ska man fri­kän­na. Den sam­la­de bil­den är att det är rätt svårt att ve­ta vad som fak­tiskt hän­de, sä­ger Eriks­son.

Att Eke­roth haft liv­vak­ter med sig ta­lar till hans för­del, en­ligt Johan Eriks­son.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­led­ning var i kon­takt med Kent Eke­roth på tis­dags­kväl­len. Då klar­gjor­de de hur de tänk­te age­ra vid en fäl­lan­de el­ler fri­an­de dom.

– Vi kom­mer att upp­ma­na Kent till att läm­na sin plats i ju­sti­ti­eut­skot­tet. När do­men vin­ner la­ga kraft kom­mer vi att upp­ma­na ho­nom till att läm­na riks­da­gen helt och hål­let. Om det blir ett an­nat ut­fall får vi ta en ny dis­kus­sion, sä­ger SD:S grupple­da­re Mat­ti­as Karls­son till TT.

Mat­ti­as Karls­son tyc­ker in­te att det är över­ras­kan­de att Kent Eke­roth fälls. Rättslä­get har en­ligt ho­nom va­rit oklart och rätts­ex­per­ter har gis­sat oli­ka. Men SD har en strikt po­li­cy gäl­lan­de vålds­brott, sä­ger Karls­son.

–Jag be­kla­gar att det ser ut som att hans kar­riär slu­tar på det här sät­tet. Som grupple­da­re finns det ing­et al­ter­na­tiv. Vi mås­te stäl­la myc­ket hår­da krav på vå­ra fö­re­trä­da­re. Det här är ett fall där man in­te läng­re kan fö­re­trä­da SD.

Att ha en fö­re­trä­da­re som är dömd för ringa miss­han­del är ”in­te bra”, en­ligt Mat­ti­as Karls­son.

– Sam­ti­digt tror jag att vad en­skil­da fö­re­trä­da­re gör och in­te gör har mind­re be­ty­del­se för väl­jar­na än vad par­ti­et sam­lat gör och vad par­ti­led­ning­en häv­dar för typ av po­li­cy.

Kent Eke­roth döms för ringa miss­han­del till 60 dags­bö­ter á 640 kro­nor, sam­man­lagt 38 400 kro­nor. Han ska ock­så be­ta­la rät­te­gångs­kost­na­der på 30300 kro­nor, och 800 kro­nor till brottsof­fer­fon­den.

Tingsrätten tyck­te att off­rets be­rät­tel­se var tro­vär­dig och de vitt­nen som fanns på plat­sen kun­de styr­ka den miss­hand­la­de man­nens ver­sion av hän­del­se­för­lop­pet. (TT)

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

Kent Eke­roth döms för ringa miss­han­del. Bil­den är från rät­te­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.