EU för­läng­er sank­tio­ner­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

UKRAI­NA. EU:S med­lems­län­der har for­mellt för­längt de eko­no­mis­ka sank­tio­ner­na mot Ryss­land i yt­ter­li­ga­re ett halv­år. Sank­tio­ner­na in­för­des som­ma­ren 2014 med an­led­ning av den rys­ka in­bland­ning­en i kri­get i öst­ra Ukrai­na.

Sank­tio­ner­na gäl­ler en rad stats­kon­trol­le­ra­de rys­ka ban­ker, ener­gi- och för­svars­bo­lag vars möj­lig­he­ter att lå­na peng­ar i EU be­grän­sas. Sank­tio­ner­na in­ne­bär även ex­port- och im­port­för­bud av vis­sa for­mer av va­pen, va­ror för ol­je­in­du­strin och va­ror som an­vänds mi­li­tärt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.