Bö­ter för skip­pad mönst­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FÖR­SVAR. 6 000 svens­kar sva­ra­de in­te på kallelsen till mönst­ring. Nu kan de tving­as be­ta­la tu­sen­tals kro­nor i vi­te. Myn­dig­he­ten be­hö­ver i så­da­na fall ta upp fal­let i dom­stol, där tingsrätten slut­gil­tigt tar ställ­ning till om­stän­dig­he­ter och even­tu­ellt vi­tes­be­lopp.

– Det kan bli oli­ka be­lopp be­ro­en­de på per­so­nens eko­no­mi. Men det skul­le väl ham­na i när­he­ten av 2 500 kro­nor. Vi har in­te ta­git ställ­ning till hur vi ska gö­ra, sä­ger Jan Nyquist, chefsju­rist på Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.