Rät­ten i Ar­bo­ga­fal­let: Bå­da åta­la­de är skyl­di­ga till mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Carl Ca­to/tt

42-åri­ga Jo­han­na Möl­ler är skyl­dig till mord och mord­för­sök på si­na för­äld­rar i en som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga. Hon har ock­så an­stif­tat till mord på sin ma­ke, an­ser Väst­man­lands tings­rätt.

Rät­ten an­ser ock­så att hen­nes ex-pojk­vän Mo­ham­mad Ra­ja­bi är skyl­dig till mor­det på fa­dern.

Jo­han­na Möl­ler an­ses va­ra skyl­dig till mord på sin pap­pa och mord­för­sök på sin mam­ma i en som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga för­ra som­ma­ren, en­ligt Väst­man­lands tings­rätt. Rät­ten an­ser ock­så att hon gjort sig skyl­dig till an­stif­tan till mord på sin ma­ke, som hit­ta­des död i vatt­net vid stu­gan som­ma­ren dess­förin­nan.

Ex-pojk­vän­nen Mo­ham­mad Ra­ja­bi har er­känt mor­det och mord­för­sö­ket på för­äld­rar­na.

Be­slu­tet i tingsrätten är in­te en dom, ut­an un­der­lag till ett be­slut om att de åta­la­de ska ge­nom­gå rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­ar. Rätts­ex­per­ten Sven-erik Al­hem sä­ger dock att be­ske­det från tingsrätten väger tungt.

– I prin­cip kan man sä­ga att skuld­frå­gan är av­gjord. Nu är det på­följds­frå­gan som gäl­ler.

Jes­si­ca Wen­na är en av de två åkla­ga­re som har lett åta­let mot Möl­ler. Hon är mer för­sik­tig i sin vär­de­ring av rät­tens be­slut. Hon kon­sta­te­rar att tingsrätten för det ak­tu­el­la be­slu­tet ba­ra ha­de att ta ställ­ning till om be­vis­ning­en i må­let var tro­vär­dig, me­dan det krävs att det är ställt ut­om rim­ligt tvi­vel att de åta­la­de är skyl­di­ga för att de ock­så ska dö­mas.

– Men de skri­ver att be­vis­ning­en är över­ty­gan­de och det är ju en stark skri­vel­se, sä­ger hon.

Jo­han­na Möl­lers för­sva­ra­re, ad­vo­kat Aman­da Hi­kes, vill vän­ta på do­men in­nan hon kom­men­te­rar tings­rät­tens be­slut, men hon po­äng­te­rar att Jo­han­na Möl­ler ge­nom he­la pro­ces­sen har sagt sig va­ra oskyl­dig.

– Min kli­ent har he­la ti­den för­ne­kat var­je in­bland­ning och hon hål­ler in­te med om att det över­ty­gan­de be­vis­ning, sä­ger hon.

Fle­ra ex­per­ter som TT har ta­lat med an­ser att be­vis­ning­en i det ären­de som gäl­ler mord och mord­för­sök på Möl­lers för­äld­rar är god, me­dan om­stän­dig­he­ter­na kring ma­kens död fort­fa­ran­de in­te är helt ut­red­da.

De rättpsy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­ar­na vän­tas ta runt fy­ra vec­kor. Först där­ef­ter kan tingsrätten med­de­la do­mar och even­tu­el­la på­följ­der.

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

42-åri­ga Jo­han­na Möl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.