Bak­grund: Kri­sen i Ve­ne­zu­e­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Ve­ne­zu­e­la gick in i låg­kon­junk­tur i bör­jan av 2014. Kri­sen har för­vär­rats av lå­ga ol­je­pri­ser. ■■De som kan har sett sig tvung­na att åka till an­grän­san­de län­der för att hand­la mat och me­di­cin. I Ve­ne­zu­e­la ran­so­ne­rar stor­mark­na­der mat och hus­hållsar­tik­lar, men trots sub­ven­tio­ner är det många som in­te har råd att kö­pa va­ror­na. ■■In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den (IMF) be­dö­mer att in­fla­tio­nen kom­mer att nå 1 660 pro­cent i år. ■■Kri­sen har lett till ökat tryck på den so­ci­a­lis­tis­ke pre­si­den­ten Ni­colás Ma­du­ro. Op­po­si­tio­nen skyl­ler den svå­ra si­tu­a­tio­nen på kor­rup­tion och på Ma­du­ros eko­no­mis­ka åt­gär­der för att tack­la kri­sen. ■■Högs­ta dom­sto­len (TSJ) be­slöt i mars att från­ta kon­gres­sen dess lag­stif­tan­de makt – ett be­slut som se­na­re drogs till­ba­ka på upp­ma­ning av lan­dets sä­ker­hets­råd och ef­ter in­ter­na­tio­nel­la för­dö­man­den. ■■Pre­si­den­ten är stats- och re­ge­rings­chef och har om­fat­tan­de be­fo­gen­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.