Årets bäs­ta mil­jö­kom­mun ut­sedd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIL­JÖ. Helsing­borg är Sve­ri­ges bäs­ta mil­jö­kom­mun, en­ligt en år­lig rank­ning som gjorts av tid­ning­en Ak­tu­ell håll­bar­het. Se­dan 2009 har tid­ning­en un­der­sökt och jäm­fört svens­ka kom­mu­ners am­bi­tio­ner och ak­ti­vi­te­ter på mil­jö­om­rå­det. Det är and­ra gång­en som Helsing­borg kni­per förstap­lat­sen.

Ett nytt livs­kva­li­tets­pro­gram, fle­ra års am­bi­tiöst mil­jö­ar­be­te samt en lång­sik­tig och block­ö­ver­skri­dan­de vi­sion är an­led­ning­ar till sta­dens pla­ce­ring i topp, en­ligt Ak­tu­ell håll­bar­het. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.