Ex­plo­sivt lä­ge i

He­li­kop­ter sköt mot högs­ta dom­sto­len – pre­si­dent Ma­du­ro pra­tar om in­bör­des­krig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ve­ne­zu­e­la hål­ler an­dan ef­ter at­tac­ken mot vik­ti­ga myn­dig­hets­bygg­na­der.

Frå­gan är om fler in­om po­li­sen el­ler mi­li­tä­ren kom­mer att säl­la sig till mot­stån­det mot pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro.

– Den när­mas­te ti­den kan bli av­gö­ran­de, sä­ger en ex­pert.

He­li­kop­te­r­at­tac­ken mot in­ri­kes­de­par­te­men­tet och Högs­ta dom­sto­len är den förs­ta i sitt slag un­der Ni­colás Ma­du­ros sty­re – ti­di­ga­re har po­li­sen el­ler mi­li­tä­ren in­te svik­tat i sin lo­ja­li­tet till re­ge­ring­en.

– Om at­tac­ken fak­tiskt skul­le in­ne­bä­ra att en del av po­li­sen och mi­li­tä­ren vän­der sig mot re­ge­ring­en på ett mer sys­te­ma­tiskt sätt kan si­tu­a­tio­nen spå­ra ur or­dent­ligt, sä­ger Fred­rik Ugg­la, pro­fes­sor i La­ti­na­me­ri­kastu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Det var i tis­dags kväll som he­li­kop­tern gick till at­tack i cen­tra­la Ca­racas. En­ligt myn­dig­he­ter­na av­los­sa­des först 15 skott mot in­ri­kes­de­par­te­men­tet och se­dan släpp­tes fy­ra gra­na­ter över Högs­ta dom­sto­lens bygg­nad. Ing­en män­ni­ska ska­da­des.

I en vi­deo som lagts upp på Instagram sä­ger gär­nings­man­nen Óscar Pé­rez att han in­går i en ”ko­a­li­tion av mi­li­tä­rer, po­li­ser och ci­vi­la” mot Ve­ne­zu­e­las re­ge­ring. Bakom ho­nom står fy­ra maske­ra­de män med au­to­mat­va­pen. Pé­rez krä­ver Ma­du­ros av­gång och upp­ma­nar män­ni­skor att gå ut på ga­tor­na och att sam­las vid mi­li­tär­ba­ser för att till­sam­mans med de väp­na­de styr­kor­na ”ta till­ba­ka” Ve­ne­zu­e­la.

– Det här var in­te ett di­rekt för­sök till mi­li­tärt över­ta­gan­de, ut­an sna­ra­re en po­li­tisk pr-hand­ling för att få upp­märk­sam­het som se­dan even­tu­ellt kan le­da till nå­got mer, sä­ger Fred­rik Ugg­la.

Dom­sto­len är av­skydd av Ma­du­ros mot­stån­da­re för fle­ra be­slut som stär­ker pre­si­den­tens makt och un­der­grä­ver par­la­men­tet, där op­po­si­tio­nen är i ma­jo­ri­tet.

I tis­dags, fö­re at­tac­ken, skru­va­de Ma­du­ro upp ton­lä­get yt­ter­li­ga­re ett snäpp när han åter­i­gen var­na­de för ris­ken för en Usa-stödd mi­li­tärkupp. Om re­ge­ring­en stör­tas är man re­do att slå till­ba­ka och ge­nom­fö­ra det som in­te kun­nat gö­ras via va­lur­nor­na, med va­pen, sa­de han.

I so­ci­a­la me­di­er har det spe­ku­le­rats om re­ge­ring­en iscen­satt at­tac­ken för att svär­ta ner op­po­si­tio­nen.

I sitt vi­de­o­med­de­lan­de, och ge­nom en ban­de­roll på he­li­kop­tern, hän­vi­sa­de gär­nings­män­nen till ar­ti­kel 350 i kon­sti­tu­tio­nen som ger be­folk­ning­en rät­ten att av­sät­ta en re­ge­ring som bry­ter mot de­mo­kra­tis­ka prin­ci­per. Ar­ti­keln har den se­nas­te ti­den an­vänts upp­re­pa­de gång­er i op­po­si­tio­nens re­to­rik.

– Det vo­re gans­ka otro­ligt om en så­dan hän­vis­ning skul­le gö­ras i en at­tack iscen­satt av re­ge­ring­en, sä­ger Ugg­la.

Lan­dets eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka kris har den se­nas­te ti­den es­ka­le­rat in­för en tänkt om­röst­ning den 30 ju­li, då en spe­ci­ell grund­lags­för­sam­ling ska till­sät­tas. För­sam­ling­en ska va­ra över­ord­nad and­ra or­gan och skri­va om kon­sti­tu­tio­nen, har Ma­du­ro tänkt.

Men en­ligt kri­ti­ker är det sna­ra­re än­nu ett för­sök av en de­spe­rat re­gim att kring­gå de­mo­kra­tin in­för 2018, då pre­si­dent­val ska hål­las.

Mat­ti­as Mächs/tt Hen­rik Samu­els­son/tt

FOTO: FERNANDO LLANO/AP

Pre­si­dent Ni­co­las Ma­du­ro till­sam­mans med ge­ne­ra­ler och sin fru Ci­lia Flo­rez un­der en ar­mé­pa­rad för­ra hel­gen i hu­vud­sta­den Ca­racas.

Pro­test. En maske­rad man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.