Vin­na­re.

Filip­pa Ljung­berg och Moa Ly­se­bäck val­des ut till Ro­ta­rys­ti­pen­di­et för si­na pro­jekt­ar­be­ten om Afri­ka.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

I år kam­ma­de Filip­pa Ljung­berg och Moa Ly­se­bäck från Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la hem Ro­ta­rys­ti­pen­di­et. Bå­da har i si­na pro­jekt­ar­be­ten ta­git sig an Afri­ka, men på två helt oli­ka sätt.

Ro­ta­rys ung­doms­sti­pen­di­um till­de­las dem, som med sitt pro­jekt­ar­be­te främ­jat in­ter­na­tio­nell för­stå­el­se och vän­skap­li­ga re­la­tio­ner mel­lan män­ni­skor i oli­ka län­der, samt gjort någon­ting för and­ra män­ni­skor ut­an egen­nyt­ta.

En multi­funk­tio­nell läs­för­stå­el­se­bok om af­ri­kans­ka djur och ett vo­lon­tär­ar­be­te i Tan­za­nia blev de ar­be­ten som val­des ut av Fal­ken­bergs Ro­ta­ry­klubb i år. Bakom des­sa står Fal­ken­bergs­bor­na Filip­pa Ljung­berg och Moa Ly­se­bäck, som bäg­ge två blev väl­digt över­ras­ka­de över sti­pen­die­be­ske­det.

– Jag blev helt choc­kad när de ring­de, sä­ger Moa Ly­se­bäck.

Filip­pa Ljung­berg hål­ler med. Hon har in­te haft en sus­ning om att nå­gon av hen­nes lä­ra­re no­mi­ne­rat hen­nes pro­jekt­ar­be­te till sti­pen­di­et.

I tre vec­kor byt­te hon ut var­da­gen och fa­mil­jen i Fal­ken­berg till sta­den Aru­sha i Tan­za­nia. Där ar­be­ta­de hon för vo­lon­tä­r­or­ga­ni­sa­tio­nen OIKA – Our Kids In Afri­ca, med att in­for­me­ra unga tje­jer om mens, och hjäl­pa en­sam­stå­en­de möd­rar att star­ta eg­na fö­re­tag för att ge dem en för­sörj­ning.

– Många skol­flic­kor i Tan­za­nia väl­jer att skol­ka när de har mens vil­ket såklart på­ver­kar de­ras ut­bild­ning. Vi job­ba­de myc­ket med att in­for­me­ra och bry­ta ta­bun kring mens och mens­skydd. Det är häf­tigt att en så­dan li­ten sak som att de­la ut gra­tis mens­skydd kan va­ra så av­gö­ran­de för flic­kor­nas liv, sä­ger hon.

IN­NAN, UN­DER OCH fram­förallt ef­ter re­san blev det myc­ket att plug­ga ikapp och sam­man­stäl­la för Filip­pa Ljung­berg, men i slutän­den tyc­ker hon att re­san var värd det.

– Även om det blev rätt myc­ket att plug­ga så skul­le jag än­då sä­ga att jag all­tid kom­mer bä­ra med mig det här, och jag skul­le vil­ja åka till­ba­ka till Tan­za­nia nå­gon mer gång, sä­ger hon.

FÖR MOA LYSEBÄCKS del blev det in­te nå­gon re­sa till Afri­ka, ut­an en må­nad i Var­berg. Det var hen­nes ti­di­ga­re prak­tik som led­de hen­ne till­ba­ka till Ma­ri­e­dals­sko­lan där de ha­de bör­jat ar­be­ta kring te­mat Afri­ka. Moa val­de att rik­ta in sig på att öka läs­för­stå­el­sen för en av ele­ver­nas vars kom­mu­ni­ka­tions­me­del in­te är det ta­la­de språ­ket.

– Sko­lan har en me­tod där man ar­be­tar myc­ket med pek-kar­tor och bil­der och jag vil­le gö­ra någon­ting lik­nan­de. Så jag be­stäm­de mig för

att en elev skul­le få lä­ra sig sex väl­kän­da af­ri­kans­ka djur, som zeb­ra, le­o­pard, ele­fant, nos­hör­ning, le­jon och gi­raff, sä­ger hon.

UN­DER SITT PRO­JEKT­AR­BE­TE ut­for­ma­de Moa Ly­se­bäck ett häf­te där var­je si­da be­stod av bil­der och tre me­ning­ar om var­je djur. Var­je ord var dit­satt med kard­bor­re­band så att Moa Ly­se­bäck un­der läs­ning­ens gång kun­de ta bort vis­sa ord som ele­ven på egen hand fick ge­stal­ta med hjälp att ett lek­saks­djur. Tog hon till ex­em­pel bort or­det klam­pa­de, i me­ning­en ”den sto­ra ele­fan­ten klam­pa­de” så fick ele­ven låt­sasklam­pa med lek­sak­s­e­le­fan­ten. Ef­ter fy­ra vec­kor fick ele­ven vi­sa al­la me­ning­ar­na själv med hjälp av al­la lek­saks­dju­ren, och fram­fö­ran­det ut­spe­la­de sig på en sa­vann som Moa Ly­se­bäck på egen hand ska­pat av en gam­mal kar­tong.

– Det här ar­be­tet har verk­li­gen fått mig att vil­ja job­ba med barn och funk­tions­hin­der i fram­ti­den. Lä­rar­värl­den öpp­na­de sig för mig, sä­ger hon.

ÖVER­RAS­KA­DE. Bå­de Moa Ly­se­bäck och Filip­pa Ljung­berg blev väl­digt för­vå­na­de när de fick re­da på att de valts ut till

Bild: OLA FOLKESSON

sti­pen­di­a­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.