Var­bergs byg­gen be­hö­ver bli fi­na­re

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se

Må­let om fler bo­stä­der går ut över kva­li­te­ten i stads­bygg­na­den. Det an­ser fack­för­bun­det Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter. De vill att po­li­ti­ker­na be­stäm­mer sig för att främ­ja in­te ba­ra kvan­ti­tet ut­an ock­så kva­li­tet.

”Vi re­so­ne­rar jät­te­myc­ket om det­ta i al­la sam­man­hang. Jag hål­ler med om att de här frå­gor­na är vik­ti­ga och jag tyc­ker att vi verk­li­gen har fo­kus på det.” ANN-CHAR­LOT­TE STENKIL (M)

kom­mu­nal­råd

Kom­mu­nens ar­ki­tek­ter vill ha bätt­re kva­li­tet i byg­gan­det i Var­berg. Jak­ten på nya bo­stä­der ris­ke­rar att gå ut över den go­da stads­bygg­na­den, me­nar fack­för­bun­det Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter.

Bygg­kra­nar har bli­vit en del av Var­bergs si­lu­ett och det kan sä­kert gläd­ja många av dem som med peng­ar på fic­kan sö­ker en bo­stad. Gran­nar­na till de bli­van­de bo­stä­der­na är in­te all­tid li­ka för­tjus­ta. För­tät­ning­en av sta­den är of­ta äm­ne för dis­kus­sion, bland an­nat på HN:S in­sän­dar­si­da.

Byg­gan­det går hur som helst helt i lin­je med full­mäk­ti­ges mål om fler bo­stä­der och en tä­ta­re stad. Må­let om fler bo­stä­der lö­per som en röd tråd ge­nom kom­mu­nens bud­ge­tar de se­nas­te åren. För­ra året fär­dig­ställ­des 378 bo­stä­der, ”det högs­ta an­ta­let se­dan 2008”, kon­sta­te­rar kom­mu­nal­rå­det Ann­char­lot­te Stenkil (M) i års­re­do­vis­ning­en för 2016.

”Det är en ut­ma­nan­de ba­lans­gång att växa i takt med ökan­de be­hov och sam­ti­digt mö­ta öns­ke­mål om be­va­ran­de och rös­ter mot för­tät­ning”, skri­ver hon ock­så i sam­ma do­ku­ment.

ÄVEN FACK­FÖR­BUN­DET Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter, som fö­re­trä­der en del av de tjäns­te­män som pla­ne­rar för de nya bo­stä­der­na, ef­ter­ly­ser en ba­lans­gång. Men de ser inga möj­lig­he­ter att åstad­kom­ma den ba­lans­gång­en med det bud­get­för­slag som Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et lagt för 2018.

När kom­mu­nen för­hand­la­de ett förs­ta ut­kast till bud­get för 2018 (Stra­te­giskt styr- och bud­get­do­ku­ment in­för mål och bud­get 2018) ti­di­ga­re i vå­ras del­tog fack­för­bun­det i den för­hand­ling en­ligt la­gen om med­be­stäm­man­de i ar­bets­li­vet som hölls.

Pre­cis som de and­ra fack­för­bun­den för­kla­ra­de sig Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter oe­ni­ga vid för­hand­ling­en.

Så här skri­ver fack­för­bun­det i en bi­la­ga till pro­to­kol­let:

”Fo­ku­se­ring­en på bo­stads­må­let gör att and­ra vik­ti­ga mål in­te blir upp­märk­sam­ma­de el­ler nämn­da. Syf­tet för kom­mu­nen med stads­byg­gan­de bör va­ra att ska­pa en ut­hål­lig bo­mil­jö och där­för be­hövs även kva­li­tets­mål för stads­byg­gan­det. En god livsmil­jö be­står av en god bo­stad men även av go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner, god ytt­re mil­jö, god ser­vice, ett bra ut­bud av kul­tur och re­kre­a­ti­va plat­ser med me­ra.”

”Des­sa kva­li­tets­mål be­hö­ver näm­nas och sy­nas i det­ta sam­man­hang så att man in­te ba­ra el­ler allt­för en­si­digt rik­tar in sig på att öka mäng­den nya bo­stä­der. Den fö­re­slag­na bud­ge­ten för 2018 in­ne­fat­tar in­te möj­lig­het att öka kva­li­tén i stads­byg­gan­det. Det­ta an­ser vi un­der en tid har va­rit ett för­sum­mat om­rå­de”, skri­ver Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter.

MEN ANN-CHAR­LOT­TE Stenkil (M) ser ing­en an­led­ning att lyf­ta fram det ef­ter­lys­ta kva­li­tets­må­let i bud­ge­ten. Hon me­nar att kva­li­tets­kra­vet re­dan finns i re­spek­ti­ve nämnds ar­bets­upp­gif­ter och att kom­mu­nen dess­utom ar­be­tar myc­ket ak­tivt med kva­li­tets­a­spek­ter på stads­byg­gan­det, bland an­nat ge­nom works­hops och i ar­be­tet med Väs­ter­port.

– Vi re­so­ne­rar jät­te­myc­ket om det­ta i al­la sam­man­hang. Jag hål­ler med om att de här frå­gor­na är vik­ti­ga och jag tyc­ker att vi verk­li­gen har fo­kus på det.

– Vi till­för ock­så tre ex­tra mil­jo­ner till stads­bygg­nads­kon­to­ret så vi är myc­ket med­vet­na om be­ho­ven som finns.

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

BYGGPLANERING. Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter vill ha ett kva­li­tets­mål för byg­gan­det i Var­berg. Kom­mu­nal­rå­det Stenkil (M) hål­ler med om att kva­li­tén är vik­tig men hon vill in­te sät­ta nå­got spe­ci­fikt kom­munö­ver­gri­pan­de mål i äm­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.