Ny­byg­ge i cent­rum ryc­ker när­ma­re

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Nu har det nya för­sla­get pre­sen­te­rats på hur kvar­te­ret Hju­let bakom Stor­tor­gets gal­le­ria i cen­tra­la Fal­ken­berg ska se ut. To­talt 142 lä­gen­he­ter och ett ni­ovå­nings­hus. Bland an­nat.

Fas­tig­hets­bo­la­get Hju­let Fas­tig­hets AB har på nytt an­sökt om bygg­lov, för att dra igång det som ska bli det nya kvar­te­ret Hju­let bakom Stor­tor­gets gal­le­ria i cen­tra­la Fal­ken­berg.

– I mån­dags gick vi in med bygg­lov­san­sö­kan för de förs­ta 24 lä­gen­he­ter­na mot Hol­gers­ga­tan och för 1 200 kvadrat­me­ter ut­bygg­nad av gal­le­ri­an, sä­ger Gre­ger Lars­son i Hju­let Fas­tig­hets AB.

Den­na an­sö­kan ska föl­jas av yt­ter­li­ga­re två, i höst re­spek­ti­ve i bör­jan av 2018, så att he­la det om­rå­de som i dag är grus­plan och till­fäl­lig par­ke­ring bakom gal­le­ri­an blir be­byggt. När all­ting är på plats får kvar­te­ret 142 lä­gen­he­ter, ut­bygg­da af­färslo­ka­ler och stör­re par­ke­rings­däck. Bland an­nat ska ett nio vå­ning­ar högt hus byg­gas i hör­net Hol­gers­ga­tan-ny­ga­tan bakom Stor­tor­gets gal­le­ria. Själ­va gal­le­ri­a­bygg­na­den byggs ock­så på med två vå­ning­ar bo­stä­der.

– Och vi för för­hand­ling­ar om vem som ska öpp­na livs­me­dels­bu­tik i den ut­bygg­da gal­le­ri­an, sä­ger Gö­ran Ner­går­den, äga­re till Väst­kust­stu­gan som i sin tur är äga­re i Hju­let Fas­tig­hets AB.

– I förs­ta etap­pen med fyravå­nings­hus blir det bo­stads­rät­ter, men vår tan­ke är att det se­dan ska va­ra en bland­ning av hy­res­rät­ter och bo­stads­rät­ter, tilläg­ger han.

To­talt rör det sig om en in­ve­ste­ring på 400 mil­jo­ner kro­nor. Ett skäl att in­le­da med bo­stads­rät­ter är att ex­plo­a­tö­ren snab­ba­re får igen en del av si­na in­ve­ste­ra­de peng­ar.

– I höst bör­jar vi upp­hand­ling­en för byg­get och kan va­ra igång i bör­jan av näs­ta år, sä­ger bygg­le­da­re Gö­te Jo­hans­son från fö­re­ta­get Kon­trol­lan­ten i Hal­land.

AMBITIONEN ÄR ATT he­la kvar­te­ret ska stå fär­digt nå­gon gång un­der 2020, dock en am­bi­tion med för­be­håll. I kvar­te­ret finns yt­ter­li­ga­re en fas­tig­hets­ä­ga­re, Jul­vi­hus, som äger den fas­tig­het som rym­mer Sys­tem­bo­la­get och Ar­bets­för­med­ling­en och som lig­ger vägg i vägg med Stor­tor­gets gal­le­ria. Jul­vi­hus över­kla­ga­de det för­ra bygg­lo­vet och fick det un­der­känt. Jul­vi­hus har ock­så krävt kom­mu­nen på 13 mil­jo­ner kro­nor ef­tersom man me­nar att de­talj­pla­nen ger Hju­let Fas­tig­hets AB bygg­möj­lig­he­ter som blir så ”när­gång­na” att de in­kräk­tar på Jul­vi­hus möj­lig­he­ter att ut­veck­la och hy­ra ut sin egen fas­tig­het. Och där bakom Jul­vi­hus fas­tig­het star­tar ock­så ny­byg­get.

Så möj­li­gen över­kla­gar Jul­vi­hus även det­ta bygg­lov, vil­ket för­drö­jer byg­get.

MA­RI-LOU­I­SE WERNERSSON (C), kom­mun­råd i Fal­ken­berg, väl­kom­nar pla­ner­na på att be­byg­ga kvar­te­ret:

– Vi har läng­tat ef­ter att det ska bli en bygg­na­tion. All­de­les in­till sat­sar kom­mu­nen ock­så på ett nytt kul­tur- och kun­skapscen­ter och där i när­he­ten ska ock­så bo­stä­der byg­gas. Så det är en verk­lig stor­sats­ning på att gö­ra cent­rum at­trak­tivt.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: HJU­LET FAS­TIG­HETS AB

SÅSOM KVAR­TE­RET ÄR TÄNKT. He­la det pla­ne­ra­de ny­byg­get sett bort­i­från gym­na­sie­sko­lan, med Hol­gers­ga­tan som run­dar kvar­te­ret och Falk­hal­lens par­ke­ring i för­grun­den.

Bild: HJU­LET FAS­TIG­HETS AB

MÖJ­LI­GEN KLART TILL 2020. Bostads­hu­set, nio vå­ning­ar högt, all­de­les bakom Stor­tor­gets gal­le­ria.

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

HOP­PAS BYG­GET SNART ÄR IGÅNG. Gre­ger Lars­son och Gö­ran Ner­går­den i Hju­let Fas­tig­hets AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.