Bra från DO om ål­dersun­dan­ta­get

ÅL­DER. Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen vill ta bort möj­lig­he­ten att ål­ders­dis­kri­mi­ne­ra an­ställ­da, ett klokt för­slag med tan­ke på att vi le­ver allt läng­re och är allt fris­ka­re.

Hallands Nyheter - - Ledare - Han­na Björ­klund

LE­DA­RE 30/6. När Fred­rik Re­in­feldt un­der sin tid som stats­mi­nis­ter för någ­ra år se­dan kon­sta­te­ra­de att vi be­hö­ver för­be­re­da oss på att job­ba länge än vad vi gör idag blev det ra­maskri. Väns­tern spred bil­der på ho­nom in­klipp bred­vid ett ske­lett med prat­bubb­lan ”upp och hop­pa” för att dri­va med Mo­de­ra­ter­na som okäns­li­ga och verk­lig­hets­från­vän­da vad gäl­ler män­ni­skors ar­bets­för­må­ga. En­bart någ­ra år där­på när Mag­da­le­na An­ders­son är mi­nis­ter och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har re­ge­rings­mak­ten fö­re­slår de ex­akt sam­ma sak, den­na gång ute­blev glå­por­den.

VI VER­KAR UN­DER den här ti­den ha fått en ökad för­stå­el­se för att ål­der och åld­ran­de in­te läng­re är vad det va­rit. Da­gens sex­tio­å­ring­ar be­kla­gar sig över att de fyllt 60 ef­tersom ”då är man ju gammal” sam­ti­digt som de själ­va fort­fa­ran­de vill ha piké­trö­ja och seg­la till Spa­ni­en och fort­sät­ta med job­bet.

en­bart sko­ji­ga anek­do­ter om klä­der och livs­stil, det är ock­så ett me­di­cinskt fak­tum. Me­del­livs­läng­den i Sve­ri­ge har ökat år för år, 1980 lev­de vi i snitt till 75 års ål­der, vid 1990 ha­de det klätt­rat upp till 77 år. Idag blir vi i snitt 81 år gam­la och det­ta dras ner av att vis­sa dör i ung ål­der av så­dant som sjuk­do­mar och tra­fi­ko­lyc­kor. För de in­di­vi­der som väl har bli­vit 65 år är chan­sen myc­ket stor att vi blir he­la 92 år gam­la. Vi är även allt fris­ka­re och mer ak­ti­va även vid des­sa åld­rar.

Det­ta har fått allt fler po­li­ti­ker över par­ti­grän­ser att in­se att al­la in­te kan gå i pen­sion vid 65. Det blir helt en­kelt för många år som vå­ra pen­sions­peng­ar ska räc­ka till, det är in­te hel­ler al­las öns­kan att läm­na kar­riä­ren så pass ti­digt när man kän­ner att man har många år kvar att ge.

I FÖR­RA VEC­KAN kom yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på den­na ut­veck­ling, Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen Agneta Bro­berg skrev på Svens­ka Dag­bla­dets de­batt­si­da på ons­da­gen att DO nu fö­re­slår en lagänd­ring för att ta bort möj­lig­he­ten för ar­bets­gi­va­re sä­ga upp si­na an­ställ­da vid 67 års ål­der ut­an vi­da­re or­sak. Ti­di­ga­re har det va­rit tillå­tet ef­tersom 67 år än­då an­ses va­ra ef­ter pen­sions­ål­der, även om den an­ställ­da vill job­ba vi­da­re och även om ar­bets­gi­va­ren in­te kan på­vi­sa att per­so­nen skö­ter sitt ar­be­te säm­re. Om po­li­ti­ker­na ta­lar om att pen­sions­ål­dern mås­te hö­jas är det fullt rim­ligt att sam­häl­let ock­så ger sam­ma bud­skap i and­ra än­den, allt­så att vi slu­tar gö­ra det tillå­tet att sä­ga upp folk från si­na jobb en­bart på grund av de­ras ål­der.

ÅLDRANDETS NA­TUR HAR för­änd­rats. Det är dags att po­li­ti­ken häng­er med och tän­ker om kring så­dant som pen­sion, men även ar­bets­rätts­li­ga reg­ler och dis­kri­mi­ne­ring. Det hål­ler in­te läng­re att ar­gu­men­te­ra för att vi skul­le bi­dra med mind­re som med­ar­be­ta­re ba­ra för att vi upp­nått en viss ål­der.

Bild: MA­JA SUSLIN / TT

LAGÄND­RING. DO Agneta Bro­berg vill ta bort möj­lig­he­ten att sä­ga upp per­so­nal på grund av hög ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.