”Bäs­ta livs­plat­sen” stäl­ler krav

Hallands Nyheter - - Ledare - DAG GUSTAVSSON 010 471 53 70 dag.gustavsson@hn.se

Hal­land har gott ryk­te som väl­må­en­de re­gi­on. Men det­ta är in­te he­la bil­den och det har un­der se­na­re år bli­vit up­pen­bart att verk­sam­he­ten in­te uppnår si­na mål. Bud­ge­tar med ne­ga­tivt re­sul­tat, per­so­nal­brist, kost­sam in­hyr­ning av lä­ka­re och läng­re vän­tan på vård står på mi­nus­kon­tot. Visst är det så att des­sa pro­blem känns igen från i stort sett he­la Sve­ri­ge. Ur det­ta per­spek­tiv är Hal­land in­te unikt, men det är ju det­ta som många gång­er sägs att vi ska va­ra. Ska Re­gi­on Hal­land vi­sa att man me­nar all­var med si­na eg­na mål­sätt­ning­ar, ska man över­ty­ga om att strä­van att va­ra den ”bäs­ta livs­plat­sen” in­te en­bart är en slo­gan så ställs höga krav.

BA­RA FÖR ATT pla­ner­na på stor­re­gi­o­ner lagts på is kan man in­te lu­ta sig tryggt till­ba­ka. Det gäl­ler att fort­sät­ta läg­ga be­vis för den mind­re re­gi­o­nens för­de­lar. För tan­ken på stör­re re­gi­o­ner kom­mer att kom­ma till­ba­ka, det är minst li­ka sä­kert som att när regn kom­mer så kom­mer det upp­i­från. Och näs­ta gång lär det bli än­nu hög­re krav på att Re­gi­on Hal­land ska kun­na läg­ga fram be­vi­sen för att det mind­re och de­cent­ra­li­se­ra­de al­ter­na­ti­vet är star­ka­re. Kon­kret bör det ex­em­pel­vis in­ne­bä­ra att en mind­re re­gi­on har bätt­re över­blick över lo­ka­la för­hål­lan­den och sin per­so­nal­kår och att man där­med kan vi­sa upp en kort vård­kö.

Re­gi­o­nen for­mu­le­rar po­si­tivt att det är ”till­sam­mans som vi kan gö­ra Hal­land till den bäs­ta livs­plat­sen” och be­to­nar var­je hallän­nings roll att om­fat­tas och bi­dra till mål­sätt­ning­en. Men många tid­nings­ru­bri­ker och vitt­nes­mål från den hal­länds­ka verk­lig­he­ten vitt­nar om att Re­gi­o­nen som ar­bets­gi­va­re miss­lyc­kas med det­ta re­dan in­om de eg­na le­den. Ibland står i och för sig ord mot ord när det gäl­ler åsik­ten om möj­lig­he­ten för vård­per­so­nal att gö­ra sin röst hörd och lyss­nad på el­ler ej. Up­pen­bart är dock på att miss­nö­jet jä­ser på si­na håll och det är le­dar­ska­pet som ifrå­ga­sätts.

SOM AVSÄNDARE AV bud­ska­pet ”bäs­ta livs­plat­sen” ställs krav på att va­ra en tro­vär­dig avsändare. Som avsändare av ”bäs­ta livs­plat­sen” gäl­ler det att skaf­fa sig am­bas­sa­dö­rer som tror på och är över­ty­ga­de om bud­ska­pet. Re­gi­on Hal­land be­hö­ver in­se att de vik­ti­gas­te och tro­vär­di­gas­te am­bas­sa­dö­rer­na de har är den eg­na per­so­na­len. En sjuk­skö­ters­ka som tyc­ker om sin ar­bets­plats och kän­ner sig lyss­nad på kom­mer att ge vård­ta­ga­ren ett bra be­mö­tan­de. Så sprids ring­ar­na på vatt­net för att en vi­sion in­te ba­ra ska bli en slo­gan ut­an en upp­levd och ut­ta­lad san­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.