Vi är med­vet­na om pro­ble­men för fot­gäng­a­re

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - tra­fi­kin­gen­jör, hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en

till ”Pen­sio­när med hund” (17/6).

VAR­BERG. Vi för­står att Ro­sen­freds­ga­tan kan upp­le­vas som svår att kom­ma över för fot­gäng­a­re. Ro­sen­freds­ga­tan är en av in­farts­ga­tor­na till Var­bergs cent­rum och där­med hårt tra­fi­ke­rad.

I vårt ar­be­te med att se över has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na i kom­mu­nen har vi sänkt tillå­ten has­tig­het på ga­tan till 40 km/h. En tra­fik­mät­ning 2016 vi­sa­de att me­del­has­tig­he­ten på ga­tan var 37 km/h men att mer­par­ten av bi­lar­na kör­de upp till 45 km/h på ga­tan. Vi hän­vi­sar till po­li­sen för has­tig­hets­be­vak­ning på ga­tan.

På grund av att ga­tan in­går i kol­lek­tiv­tra­fik­nä­tet är vi re­strik­ti­va med att pla­ce­ra fartgupp på ga­tan ef­tersom vi vär­nar om buss­chauf­fö­rer­nas ar­bets­mil­jö.

Över­gångs­stäl­len är ty­värr in­te en tra­fik­sä­ker lös­ning. Rent sta­tis­tiskt sett sker de fles­ta olyc­kor med fot­gäng­a­re på just över­gångs­stäl­len ef­tersom fot­gäng­ar­na in­vag­gas i en falsk sä­ker­het och ibland kans­ke mis­sar ögon­kon­takt med bil­fö­rar­na. Där­för ar­be­tar vi med and­ra åt­gär­der, till ex­em­pel upp­höj­da pas­sa­ger för fot­gäng­a­re.

Vi är med­vet­na om pro­ble­men för fot­gäng­a­re på ga­tan och tar med Ro­sen­freds­ga­tan i vår pla­ne­ring men kan i dags­lä­get in­te ut­lo­va när åt­gär­der kan gö­ras på ga­tan.

Lennart Der­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.