Bi­o­lo­gisk mång­fald vid en cy­kel­tur

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Per-olof Erick­son Na­tur­skydds­för­e­ning­en

MIL­JÖ. Cyk­la­de till den lil­la skogs­sjön i so­ligt som­mar­vä­der med ca 25 gra­der. Längs vägen njöt jag av 67 blom­man­de di­kes­väx­ter. Väl fram­me le­ta­de jag upp ett stort an­tal guc­ko­sko. Hit­ta­de även två­blad, kärr­nyck­lar, Jung­fru Ma­rienyck­lar, ögon­pyr­ro­la, troll­dru­va och tran­bärs­blom­ma. Kom myc­ket nä­ra ett svart­ha­ke­bo i sjö­kan­ten. För­äl­dern läm­na­de bo­et med 3 vi­ta ägg, som låg pre­cis i vat­ten­lin­jen. Läng­re ut i vatt­net sim­ma­de en knip­ho­na med 7 myc­ket små ung­ar. Flera troll­slän­dor flög fram och till­ba­ka över det lug­na vatt­net. I den om­gi­van­de sko­gen sjöng grön­sång­a­re, träd­gårds­sång­a­re, löv­sång­a­re och en ga­lan­de gök. Mel­lan trä­den ja­ga­de en sparv­hök. På sti­gen till­ba­ka ha­de en räv re­vir­mar­ke­rat med sin av­fö­ring. En gräv­lings fö­do­sö­kan­de ef­ter mas­kar bil­da­de jord­fär­ga­de gro­par i mar­ken. På grus­vä­gen till­ba­ka flög en brum­man­de tor­dy­vel och flera hag­torns­fjä­ri­lar som är Gäst­riklands land­skaps­fjä­ril. Även ma­ka­on­fjä­ril, citronfjäril och pär­le­mor­fjä­ri­lar vi­sa­de upp sig. Den köt­tä­tan­de tätör­ten spän­de upp si­na klib­bi­ga in­sekts­fång­an­de blad.

Den svens­ka som­ma­ren bju­der på spän­nan­de upp­le­vel­ser!

Bild: HAS­SE HOLMBERG/TT

CITRONFJÄRIL. En av na­turupp­le­vel­ser­na som bjuds just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.