Kor­set är en sym­bol för Kris­ten­do­men

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Mat­ti­as Ljung­blad

på ”Kor­set är en sym­bol för kär­le­ken” (27/6).

RE­LI­GI­ON. Nej Bir­git­ta, i den här dis­kus­sio­nen är kor­set in­te en sym­bol för kär­lek. Det är en sym­bol för kris­ten­do­men. Vad kor­set re­pre­sen­te­rar in­om kris­ten­do­men är här helt ir­re­le­vant. Det vik­ti­ga är att inga re­li­giö­sa sym­bo­ler el­ler tex­ter ska an­vän­das i sko­lan i an­nat än ut­bild­nings­syf­te. Och det in­klu­de­rar kris­ten­dom, islam, ju­den­dom, hin­du­ism, budd­hism, sci­en­to­lo­gi, sa­ta­nism, shin­to, pasta­fa­ri­a­nism och al­la and­ra re­li­gi­o­ner i värl­den, samt de­ras star­ka och sva­ga si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.