DEBATT

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Läs­te i HN att pro­jekt­le­da­ren för tun­neln ge­nom Hal­land­sås skall le­da byg­get av tun­neln un­der Var­berg. Hal­land­sås­tun­neln kan väl knap­past va­ra nå­got po­si­tivt i hans CV.

Det är näs­tan dag­li­gen nå­gon som an­ser att tun­neln är ett för dyrt ex­pe­ri­ment, och bör skro­tas. Dess­utom ver­kar det som att allt görs i om­vänd ord­ning. Man be­stäm­mer sig för en tun­nel. Där­ef­ter bör­jar man un­der­sö­ka mark­för­hål­lan­de­na så gott det går. Att hav­s­ni­vån kom­mer att hö­jas av­fär­da­des som non­sens. Det var i stort sett ba­ra att bör­ja byg­ga, när till­stån­den kom­mit.

Var­t­ef­ter ti­den gått, har det kom­mit fram än det ena än det and­ra som kan tän­kas sät­ta käp­par i hju­let för byg­get. För att det in­te skall gå att byg­ga ovan mark, byggs en sko­la i Trön­ninge, som då skul­le omöj­lig­gö­ra ett byg­ge ovan jord. Nu har upp­gif­ter­na om havs­höj­ning­en nått in till full­mäk­ti­ge och kom­mun­sty­rel­sen. Nu mås­te mar­ken helt plöts­ligt hö­jas i ham­nen, så det in­te rin­ner in vat­ten

MED TAN­KE PÅ al­la ne­ga­ti­va skri­ve­ri­er om byg­get, skul­le en folk­om­röst­ning ge en fing­er­vis­ning om vad kom­mu­nin­ne­vå­nar­na an­ser om tun­neln. Det kan in­te va­ra sär­skilt svårt att ord­na, och ef­tersom eta­blis­se­mang­et är så säk­ra på att folk vill ha tun­neln, för­står jag in­te var­för den in­te ord­nas. Kost­na­den för en folk­om­röst­ning är i det­ta sam­man­hang för­sum­bar. Tun­neln r re­dan idag för dyr för att va­ra sam­hälls­e­ko­no­miskt för­svar­bar. Blir det ett ja, tyst­nar san­no­likt kri­ti­ken mot tun­neln. Blir det dä­re­mot nej, har po­li­ti­ker­na ett jät­te­pro­blem.

Kan man byg­ga en vi­a­dukt för vil­da djur över E 6, kan man för­vis­so ock­så byg­ga dub­bel­spå­ret på pe­la­re, dock med en an­nan pro­jek­te­ra­re, så kon­struk­tio­nen hål­ler. Det fi­na med att byg­ga på höj­den är att man in­te för­stör nå­gon åker­mark, man får sitt dy­ra bo­stads­byg­ge i hamn­om­rå­det, och man kan kost­nads­be­räk­na på kro­nan när, vil­ket man de­fi­ni­tivt in­te kan gö­ra med en tun­nel.

Kost­na­der­na som lagts ner hit­tills, som väl i po­li­ti­ker­nas ögon är små­peng­ar kan de väl stå på tor­get med bös­sor och skram­la, så kans­ke det kom­mer in någ­ra kro­nor den vägen. Man blir in­te sär­skilt för­vå­nad över kom­mu­nens ge­ne­ro­si­tet med peng­ar till osäk­ra pro­jekt. Det är väl ing­et pro­jekt som dri­vits av Var­bergs kom­muns po­li­ti­ker som hål­lit bud­get. Al­la har väl bli­vit minst dub­belt så dy­ra, och san­no­likt blir det li­ka­dant med kom­man­de pro­jekt, tun­neln in­räk­nad.

TUN­NELN GE­NOM Hal­land­sås kom­mer ald­rig att bli sam­hälls­e­ko­no­miskt för­svar­bar, in­te hel­ler tun­neln un­der Var­berg.

Sätt stopp för tun­neln, och fun­de­ra över van­sin­nes­pro­jek­tet. Gör där­ef­ter det rät­ta. Folk­om­rös­ta, för att kans­ke tys­ta op­po­si­tio­nen, be­ro­en­de på re­sul­ta­tet. Med det re­sul­ta­tet kan ni gå vi­da­re, men in­te in­nan.

Lars-åke Åkes­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.