För­äld­rar krä­ver bätt­re cykelväg

TRÖN­NINGE: CYKELVÄG MÅS­TE ÅTGÄRDAS, KRÄ­VER FÖRÄLRAR För­äld­rar an­ser att cy­kel­vä­gen till och från Trön­ninge sko­la är tra­fik­far­lig. Nu krä­ver de åt­gär­der in­nan skol­star­ten.

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­lin Strandberg 010-471 50 25 ∙ ma­lin.strandberg@hn.se

Många för­äld­rar till barn som ska bör­ja på Trön­ninge sko­la vill att cy­kel­vä­gen till och från sko­lan rustas upp. De tyc­ker att det finns flera sä­ker­hets­bris­ter på sträc­kan från Lug­net längs med Lind­bergs­vä­gen fram till den ny­bygg­da sko­lan.

– Vägen är för smal och bar­nen kom­mer för nä­ra tra­fi­ken. I dag är det skymd sikt vid Him­leån och många kom­mer väl­digt fort där, sä­ger Mia Ny­lin.

FÖR­ÄLD­RAR­NA VILL GE­NOM en skri­vel­se till hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en skyn­da på even­tu­el­la åt­gär­der. Bland an­nat vill de se fler över­gång­stäl­len på Linds­bergs­vä­gen samt att has­tig­he­ten på vägen ska sän­kas. För­äld­rar­na som bor i sko­lans när­om­rå­de vill även att en grind kom­mer på plats vid sten­trap­pan ner till vat­ten­dra­get.

– CYKELBANAN ÄR IN­TE till­räck­ligt av­spär­rad från Him­leån. Den bris­ter när det gäl­ler sä­ker­he­ten, barn har in­te sam­ma om­dö­me som en vux­en, sä­ger Jo­achim Stjern­ber­ger,

”Cykelbanan är in­te till­räck­ligt av­spär­rad från Him­leån. Den bris­ter när det gäl­ler sä­ker­he­ten ...”

JO­ACHIM STJERN­BER­GER, för­äl­der

som har två barn som ska bör­ja på sko­lan i au­gusti.

I SKRIVELSEN TILL kom­mu­nen tryc­ker för­äld­rar­na på att det kan bli tra­fik­ka­os vid sko­lan om kom­mu­nen in­te gör nå­got för att för­bätt­ra cykelbanan.

”Tan­ken är väl än­då att vi ska kun­na lå­ta vå­ra barn få cyk­la och gå till och från sko­lan i höst? För vi vill väl in­te ha ett tra­fik­ka­os med bi­lar var­je mor­gon och ef­ter­mid­dag för att för­äld­rar in­te vå­gar släp­pa iväg si­na barn på cy­kel el­ler till fots? Det känns in­te vi­da­re mo­dernt år 2017.”

– Vi vill kun­na cyk­la med bar­nen till sko­lan och läm­na bi­len hem­ma, sä­ger Kristi­na Svens­son.

I kom­mu­nens cy­kel­plan för 20162020 är strå­ket pri­o­ri­te­rat, men det kom­mer in­te gö­ras någ­ra stör­re för­änd­ring­ar i när­tid.

– Pla­nen för det­ta stråk lig­ger i slu­tet på plan­pe­ri­o­den och den lig­ger in­te med för pla­nen 2018, sä­ger Ing­er Mellberg, stra­te­gisk ut­re­da­re, hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en.

Dock blir ett av för­äld­rar­nas öns­ke­mål verk­lig­het in­nan sko­lan drar i gång den 21 au­gusti.

Kristi­na Törn­ström, pro­jekt­le­da­re på hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en skri­ver så här i ett mejl till HN:

”På sträc­kan mel­lan Him­leån och ron­del­len Lind­bergs­vä­gen/vall­das väg/spar­tan­vä­gen finns en kur­va. I den kur­van kom­mer in­nan skol­star­ten i höst ett räc­ke att mon­te­ras för att skär­ma av gång- och cykelväg mot bil­vä­gen.”

TRÅNGT. Jack Ny­lin, 8 år, får se till att va­ra för­sik­tig i tra­fi­ken när det är dags för skol­start den 21 au­gusti.

Bild: MA­LIN STRANDBERG

Bild: MA­LIN STRANDBERG

VAT­TEN. Him­leån lig­ger i nä­ra an­slut­ning till cykelbanan som le­der till den ny­bygg­da sko­lan.

Bild: MA­LIN STRANDBERG

UPP­RÖR­DA. För­äld­rar som bor nä­ra Trön­ninge sko­la vill att kom­mu­nen ska gö­ra cy­kel­vä­gen säk­ra­re.

Bild: MA­LIN STRANDBERG

SOM­MAR­LOV­S­LE­DI­GA. Sa­rah Jo­els­son, 9 år, Ju­li­an Ber­tils­son, 10 år, Filip Westerholm, 10 år, Isak Westerholm, 7 år, Char­lie Ber­tils­son, och Jack Ny­len, 8 år, ska bör­ja på ny­bygg­da Trön­ninge sko­la i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.