Hon blir ny Hr-chef i Var­bergs kom­mun

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Kristi­na Ta­re­mark tar över tjäns­ten som per­so­nal­di­rek­tör i Var­bergs kom­mun. För när­va­ran­de job­bar hon som verk­sam­hets­chef för kom­mun­häl­san. Hon tar över upp­dra­get som per­so­nal­di­rek­tör ef­ter Christi­na Björ­ned som går i pen­sion.

Kristi­na Ta­re­mark har ti­di­ga­re job­bat som or­ga­ni­sa­tions­kon­sult, men är i grun­den ut­bil­dad psy­ko­log med er­fa­ren­het från Hr-om­rå­det. Hon har bland an­nat job­bat med le­dar­skap, med­ar­be­tar­skap och ut­veck­lings­ar­be­te. Först i slu­tet på hös­ten till­trä­der hon sin nya tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.