Utö­kat pro­gram på gym­na­si­e­särsko­lan

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Barn - och ut­bild­nings­nämn­den har be­slu­tat att det ska bli en ut­ök­ning av pro­gram på gym­na­si­e­särsko­lan på Pe­der Skri­vares sko­la i Var­berg. Det pro­gram som ska läg­gas till är pro­gram­met för fas­tig­het, an­lägg­ning och bygg­na­tion med in­rikt­ning på fas­tig­het.

Pro­gram­met ska in­fö­ras un­der läså­ret 2018/2019. En­ligt barn - och ut­bild­nings­nämn­den kom­mer kost­na­den för ett utö­kat pro­gram mot­sva­ra en yr­kes­lärar­tjänst. Kost­na­den tas in­om be­fint­lig bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.