Fas­tig­he­ten på Kruk­ma­ka­ren ska ri­vas

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Fas­tig­he­ten i hör­net mel­lan Malm­ga­tan och Freds­ga­tan ska ri­vas. På bygg­nads­nämn­dens se­nas­te sam­man­trä­de togs det slut­gil­ti­ga be­slu­tet om riv­ning. Det här hör­net i kvar­te­ret Kruk­ma­ka­ren har ta­git flera varv mel­lan po­li­ti­ker och tjäns­te­män, och bo­en­den i när­he­ten har ti­di­ga­re ut­tryckt sitt miss­nö­je över det nya de­talj­plane­för­sla­get. Etik­hus står som bygg­her­re och pla­nen är att byg­ga cir­ka 30 lä­gen­he­ter i två huskrop­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.