Mä­ter spric­kor som kan döl­ja mil­jö­gif­ter

Hallands Nyheter - - Varberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Just nu un­der­söks mar­ken kring kvar­te­ret Re­nen. Allt för att för­hind­ra sprid­ning av gif­ter­na som finns i mar­ken. – Vi gör det här in­för spräng­ning­ar­na av tun­neln, sä­ger Björn Bjurklint på Tra­fik­ver­ket.

Om du rör dig kring kvar­te­ret Re­nen vid Nor­ra vägen och om­rå­det mel­lan Öst­ra och Väst­ra Vall­ga­tan så kan du un­der vec­kan och fram till sön­dag stö­ta på långa led­ning­ar sam­man­fo­ga­de med nå­got som ser ut som kopp­ling­ar. Det är Tra­fik­ver­kets mä­t­in­stru­ment som är ut­pla­ce­ra­de av ett geo­lo­giskt team från Uppsa­la uni­ver­si­tet.

– Det som ser ut som kopp­ling­ar är i själ­va ver­ket ett slags mik­ro­fo­ner, be­rät­tar Björn Bjurklint.

Ge­nom att sän­da ner stö­tar och få till­ba­ka ljud­vå­gor via de så kall­la­de geo­fo­ner­na kan geo­lo­ger­na från Uppsa­la mä­ta dju­pet till ber­get. Geo­fo­ner­na sit­ter på en och en halv me­ters av­stånd. Om det finns prick­bild­ning­ar kom­mer det att hö­ras via in­stru­men­ten.

– Vi be­hö­ver ve­ta om det finns sprick­bild­ning­ar i mar­ken för att för­stå var det kan fin­nas an­sam­ling­ar av mil­jö­gif­ter, sä­ger Björn Bjurklint.

I KVAR­TE­RET RE­NEN lig­ger en av lan­dets värs­ta gift­tom­ter. Kom­mu­nen har fått 91 mil­jo­ner kro­nor av Na­tur­vårds­ver­ket för att sa­ne­ra om­rå­det. Pro­jek­tet på­går och be­räk­nas va­ra helt klart 2024, vil­ket HN har rap­por­te­rat om ti­di­ga­re.

Nu hand­lar det om att sä­ker­stäl­la så att in­te mil­jö­gif­ter­na spri­der sig. Tra­fik­ver­ket upp­ma­na­des att kom­plet­te­ra sin vat­ten­dom­san­sö­kan till läns­sty­rel­sen med de geo­fy­sis­ka mät­ning­ar­na som ut­förs nu i vec­kan.

Om det finns sprick­bild­ning­ar i mar­ken kring kvar­te­ret Re­nen finns risk för att mil­jö­gif­ter­na spri­der sig med grund­vatt­net i sam­band med spräng­ning­ar­na för den nya järn­vägs­tun­neln. De för­be­re­dan­de led­nings­om­lägg­ning­ar­na ska på­bör­jas hös­ten 2018.

– När vi schak­tar kring järn­vä­gen be­hö­ver vi sän­ka grund­vat­ten­ni­vån. När vi gör det kan vat­ten upp­i­från Re­nen bör­ja rö­ra sig i mar­ken och rin­na ner­åt schakt­om­rå­det, för­kla­rar Björn Bjurklint.

JUST NU PÅ­GÅR en så kal­lad pre­kva­li­fi­ce­ring av fö­re­tag som vill an­sva­ra för det sto­ra tun­nel­bygg­get som be­räk­nas va­ra värt mel­lan 3,8 miljarder och 3,9 miljarder kro­nor. Ett stort an­tal ent­re­pre­nö­rer från Nor­den och öv­ri­ga Eu­ro­pa har vi­sat in­tres­se. Fem kom­mer att väl­jas ut i höst för vi­da­re gransk­ning.

Bild: JONATAN BYLARS

LE­TAR SPRIC­KOR. De led­ning­ar som nu är ut­lag­da kring kvar­te­ret Re­nen är till för att spå­ra even­tu­el­la sprick­bild­ning­ar i ber­get. På bil­den syns dok­to­rand Bo­jan Bro­dic från Uppsa­la Uni­ver­si­tet.

Bild: JONATAN BYLARS

MÄTNING. Runt om kvar­te­ret Re­nen är mä­t­in­stru­ment upp­ställ­da. Björn Bjurklint från Tra­fik­ver­ket hål­ler i trå­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.