Klätt­ring och gunga loc­kar Li­ma­bac­kas unga

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Nu har Li­ma­bac­ka fått sin nya lek­plats. För­u­tom lin­ba­na, få­gel­gunga och studs­mat­tor finns även grill­plats för de äld­re.

Ge­nom att släp­pa upp ett gäng färg­gla­da bal­long­er mot den i öv­rigt gans­ka grå him­len för­kla­ra­de To­bi­as Carlsson (L), ord­fö­ran­de för hamn- och ga­tu­nämn­den, den nya lek­plat­sen i Li­ma­bac­ka in­vigd på tors­dags­kväl­len.

– Vi vill in­te ba­ra att den ska va­ra ro­lig för de yng­re, ut­an fun­ge­ra som mö­tes­plats i all­män­het. Där­för har vi även satt ut en grill­plats.

Den nya lek­plat­sen lig­ger på sam­ma stäl­le som den för­ra, vid Gun­nes­vä­gen.

– När vi gör den här ty­pen av pro­jekt drar vi all­tid igång en di­a­log med bo­en­de i när­om­rå­det för att ta re­da på vad de vill. Det man öns­ka­de sig i Li­ma­bac­ka, var att få sam­ma pla­ce­ring som den gam­la.

EN SOM VAR där och lek­te var Os­kar Fridén som häl­sa­de på hos mor­mor och mor­far i Li­ma­bac­ka.

– Det ro­li­gas­te är lin­ba­nan, det går fort, tyck­te han.

Lek­plat­sen är en del i kom­mu­nens lek­plats­rikt­lin­je, som in­ne­bär att det år­li­gen ska byg­gas en lek­plats i en tätort och en centralt. Peng­ar­na tas från den lö­pan­de lek­plats­bud­ge­ten.

– I LI­MA­BAC­KA har det kostat knappt två mil­jo­ner, sä­ger Ka­ta­ri­na Well­holt, pro­jekt­le­da­re på hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en.

MA­TIL­DA CARL­STRÖM

”Det ro­li­gas­te är lin­ba­nan, det går fort”

OS­KAR FRIDÉN

Bild: MA­TIL­DA CARL­STRÖM

KLÄTT­RING. Ag­nes Gill­ström Tu­res­son fick lek­hjälp av pap­pa Jo­nas.

Bild: MA­TIL­DA CARL­STRÖM

BÖR­JAR BLI VAN. Många in­vig­nings­tal har det bli­vit för To­bi­as Carlsson (L), ord­fö­ran­de för hamn- och ga­tu­nämn­den.

Bild: MA­TIL­DA CARL­STRÖM

LEKKÖ. Elsa Ber­dén vän­tar på sin tur me­dan Os­kar Fridén kas­tar sig ut på lin­ba­nan.

Bild: MA­TIL­DA CARL­STRÖM

FÄRGTEMA. Den nya lek­plat­sen går ge­nom­gå­en­de i grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.