Grönt tänk präg­lar flyg­plat­sen

HALM­STAD: UPPFRÄSCHAD FLYGTERMINAL I går klipp­tes det blå­gu­la ban­det på Halm­stad Ci­ty Air­port vil­ket in­ne­bär att om - och till­bygg­na­den av flyg­plat­s­ter­mi­na­len är klar.

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANN KATRIN NORLING 010-471 51 50 akn@hn.se

Sam­ti­digt fi­ra­des flyg­plat­sens grö­na sats­ning. Al­la plan som läm­nar Halm­stad kom­mer att ha en del biobräns­le i tan­ken.

Ett 70-tal re­pre­sen­tan­ter för kom­mu­ner, Re­gi­on Hal­land och nä­rings­li­vet var med vid in­vig­ning­en och fick en rund­vand­ring i den 2 400 kvadrat­me­ter sto­ra bygg­na­den. I sep­tem­ber får all­män­he­ten till­fäl­le att be­kan­ta sig med ter­mi­na­len vid ett öp­pet hus.

MAG­NUS EDMAN, VD på Halm­stad Ci­ty Air­port, är mer än nöjd med re­sul­ta­tet som tog 16 må­na­der att nå från det att an­komst­hal­len revs som förs­ta in­grepp.

– Nu har vi byggt för tio år fram i ti­den med fo­kus på re­se­nä­rer­na och

mil­jön, sä­ger Mag­nus Edman.

Ex­te­ri­ört har ter­mi­na­len for­men av en flyg­plans­vinge.

– Ge­stalt­ning­en väx­te fram i sam­ar­be­te med Fred­blad Ar­ki­tek­ter. Vi kun­de in­te växa ut­åt land­nings­plat­sen el­ler upp­åt. Då väx­te i stäl­let den här for­men fram, sä­ger han.

ENTRÉN ÄR RYMLIG och för­sedd med sitt­grup­per. Sä­ker­hets­kon­trol­len har fått stör­re ut­rym­me och det har ock­så tul­len med sök­hun­dar fått. Av­gångs­hal­len är, en­ligt Mag­nus Edman, byggd för av­kopp­ling och ar­bets­ro i däm­pad ljud­mil­jö och ut­sikt mot land­nings­ba­nan.

– Re­se­nä­rer­na ska kun­na se ge­nom fönst­ret när vår per­so­nal ar­be­tar, sä­ger han.

An­komst­hal­len är ock­så rymlig och har upp­da­te­rats med ett ba­ga­ge­band som fort­sät­ter att rul­la till dess att väs­kor­na är häm­ta­de.

ÄVEN FLYG­PLAT­SENS per­so­nal­styr­ka på 25 per­so­ner har fått bätt­re lo­ka­ler som nytt kon­fe­rens­rum och per­so­nal­mat­sal.

Till hös­ten öpp­nar ett fik med ki­osk och in­om ett år har ter­mi­nal­ta­ket för­setts med sol­cel­ler och p-plat­sen med ladd­nings­sta­tio­ner för el­bi­lar. Mil­jötänk ge­nom­sy­rar över hu­vud ta­get flyg­plat­sen som från och med nu har ett tank­stäl­le för flyg­plan med fos­sil­fritt bräns­le.

– He­la flyg­bran­schen har satt ag­gres­si­va mål att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen. Då mås­te vi ha ett bräns­le som är fos­sil­fritt, sä­ger Christi­an Cle­mens, vd på in­ri­kes­fly­get BRA.

Kost­na­den för om­bygg­na­den lig­ger på 51 mil­jo­ner kro­nor som Halm­stads kom­mun står för med ett stats­bi­drag på 6 mil­jo­ner kro­nor.

– JAG ÄR jät­te­nöjd, nu har vi möj­lig­het att till­han­da­hål­la en bra mil­jö för re­se­nä­rer och an­ställ­da, sä­ger Mag­nus Uven­feldt, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Halm­stad Flyg­plats AB.

An­ta­let re­se­nä­rer på in­ri­kes­flyg och char­ter­re­sor lig­ger på 120 000 per­so­ner.

KLIPPT VAR DET HÄR. Mag­nus Uven­feldt, ord­fö­ran­de i Halm­stads Flyg­plats AB, höll i sax­en när ter­mi­na­len in­vig­des i av­gångs­hal­len.

Bild: JO­HAN PERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.