Mats Eriks­son läm­nar si­na po­li­tis­ka upp­drag

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Han är tro­ligt­vis den po­li­ti­ker som sut­tit längst på ord­fö­ran­de­sto­len i nå­got lands­ting, men nu har Mats Eriks­son (M) be­stämt sig för att kli­va av. – Jag kom­mer var­ken att kan­di­de­ra till re­gi­o­nen, kom­mun el­ler riks­dag i näs­ta val, av­slö­jar han.

Mats Eriks­son har va­rit re­gi­o­nens, och ti­di­ga­re lands­ting­ets, le­dan­de sjuk­vårds­po­li­ti­ker i snart 14 år och även hun­nit med en mängd po­li­tis­ka upp­drag in­om hem­kom­mu­nen Var­berg, lands­ting­et, re­gi­o­nen och på na­tio­nell ni­vå (se fak­taru­ta). 2014 ran­ka­des han som den näst mäk­ti­gas­te per­so­nen in­om svensk sjuk­vård av tid­ning­en Da­gens Medicin, ef­ter sjuk­vårds­mi­nis­tern.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt ro­li­ga år, men ef­ter 27 år som för­tro­en­de­vald, varav 20 på hel­tid, så kän­ner jag att det är dags för en ny röst i Hal­land, sä­ger han.

VEM DEN­NA RÖST skul­le kun­na va­ra vill han dä­re­mot in­te spe­ku­le­ra i.

– Nej, det är in­te min sak att tyc­ka till om. Det får par­ti­ets no­mi­ne­ring­ar och va­let av­gö­ra.

Att Mats Eriks­son med­de­lar sin po­li­tis­ka sor­ti 18 må­na­der in­nan man­dat­pe­ri­o­den är slut för­kla­rar han med att Mo­de­ra­ter­nas no­mi­ne­rings­pro­cess drar igång re­dan ef­ter som­ma­ren. Ti­di­ga­re har Halm­stads kom­muns top­po­li­ti­ker Carl Fred­rik Graf (M) och Hen­rik Ore­torp (C) läm­nat lik­nan­de be­sked, liksom re­gi­o­nens Ste­fan Bengtsson (C).

– Det känns mest schysst att be­rät­ta re­dan nu, men om ing­et ex­cep­tio­nellt in­träf­far så jag tän­ker fort­sät­ta till och med 2018. Då hop­pas jag att många av de sto­ra frå­gor som vi ar­be­tat med ska va­ra i mål och jag ska gö­ra allt i min makt för att det ska bli så, sä­ger Mats Eriks­son.

HAN ÄR I dag 57 år och kom­mer att ha hun­nit fyl­la 59 till års­skif­tet 2018/2019. Pla­nen är dock in­te att gå i pen­sion, även om pen­sions­sy­ste­met för fö­re det­ta po­li­ti­ker skul­le tillå­ta det.

– Pen­sio­nen finns där som en sista ut­väg, men jag tän­ker stäl­la mig till ar­bets­mark­na­dens för­fo­gan­de. Det finns ju flera bran­scher som är när­be­släk­ta­de med häl­so- och sjuk­vård och re­gi­o­nal ut­veck­ling. Se­dan har jag ju viss kun­skap kring att gå från lands­ting till re­gi­on. Vi får se vad som hän­der.

Att av­slu­ta po­li­ti­ker­kar­riä­ren i riks­da­gen var dä­re­mot ald­rig ak­tu­ellt.

– Nej, riks­da­gens ar­be­te är för trögt och skul­le in­te pas­sa min per­son­lig­het, kon­sta­te­rar Mats Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.