Stor för­vän­tan vid in­vig­ning

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLIVER KARLSSON ok@hn.se

Tre helt nya bu­ti­ker och flera in­flytt­ning­ar i nya frä­scha lo­ka­ler loc­ka­de många ny­fik­na till Eu­rostop un­der går­da­gen. Ut­an­för Coop ring­la­de sig kön lång en halv­tim­me in­nan dör­rar­nas his­sa­des upp och kun­der­na ström­ma­de in.

I kön åter­fanns bland and­ra Kerstin och Al­lan Mag­nus­son som har läng­tat länge ef­ter att den sto­ra bu­ti­ken ska slå upp por­tar­na.

– Vi är med­lem­mar så det­ta är spän­nan­de för oss. Vi har hand­lat på Gam­le­tull nu un­der ti­den det in­te fun­nits nå­got här men nu kom­mer vi all­de­les sä­kert bör­ja hand­la här, be­rät­tar Kerstin Mag­nus­son.

Pa­ret ha­de kö­at i över en halv­tim­me in­nan de till­slut släpp­tes in. Väl in­ne i den 4300 kvadrat­me­ter sto­ra bu­ti­ken möt­tes de av per­so­nal som stod re­do med in­vig­nings­pre­sen­ter och med sik­tet in­ställt på att gui­da runt bland de väl­fyll­da hyl­lor­na.

– Vi får se vad vi kö­per när vi kom­mer in, vi är in­te ute ef­ter nå­got sär­skilt. Men det ser ka­las­fint ut, sä­ger Kerstin Mag­nus­son.

För­u­tom att stil­la hung­ern med öpp­nings­er­bju­dan­den på mat kun­de den som var su­gen på nya klä­der eki­pe­ra sig till ned­sat­ta pri­ser i Dress­mans nya lo­ka­ler. På jakt ef­ter ny vit skjor­ta in­för hel­gens dop­för­rätt­ning var To­ny Bäck­man från Påarp, väl­digt po­si­tiv till för­änd­ring­ar­na och ny­sats­ning­ar­na i köp­centrat. Fram­förallt var han för­vän­tans­full på gal­le­ri­an som en mö­tes­plats.

– Det finns många som är en­sam­ma som kan kom­ma hit och mö­tas, sät­ta sig på café, och träf­fa and­ra i sam­ma si­tu­a­tion, sä­ger han.

Själv sprang han snabbt på en fö­re det­ta ar­bets­kam­rat vid in­gång­en, nå­got han hop­pas på ska va­ra ett åter­kom­man­de in­slag un­der de kom­man­de be­sö­ken. Att Halm­stad fått en stör­re köp­stad med al­la bu­ti­ker sam­la­de un­der ett och sam­ma tak ser han som nå­got myc­ket po­si­tivt.

– Det är så­här ett köp­cent­rum ska se ut. Och att mö­ta and­ra blir lät­ta­re här än i stan. Vi har så opå­lit­ligt vä­der i vårt land så det här är helt rätt tänkt, sä­ger To­ny Bäck­man.

Med den nya etap­pen fär­dig öpp­nar även apo­tek och den när­syn­te kan få hjälp med nya bå­gar hos den för gal­le­ri­an helt nya op­ti­kern Smar­tey­es.

– Det­ta blir ett in­tres­sant kom­ple­ment till vår bu­tik in­ne i stan. Nu kan vi nå fler män­ni­skor och in­te ba­ra de i ci­ty, sä­ger fö­re­ta­gets Sve­ri­ge­chef An­ders Zan­ton.

Bild: JO­HAN PERS­SON

EU­ROSTOP. Köp­centrat ska nu fort­sät­ta växa med yt­ter­li­ga­re bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.