5 frå­gor till...

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO

... He­lé­ne Stål­bom som har för­sett Fal­ken­bergs­bor­na med god­sa­ker i många år till­sam­mans med Mi­cael Stål­bom. Nu har de bli­vit no­mi­ne­ra­de till Årets Fö­re­ta­ga­re 2017 in­om Sve­ri­ges ba­ge­ri- och kon­di­to­ri­värld.

He­lé­ne Stål­bom, hur känns det att ha bli­vit no­mi­ne­rad?

– Det är hur stort som helst! Vi är väl­digt gla­da och hed­ra­de över no­mi­ne­ring­en.

Vad är det för slags täv­ling?

– Vår bransch­or­ga­ni­sa­tion och vå­ra le­ve­ran­tö­rer vill upp­märk­sam­ma duk­ti­ga ent­re­pre­nö­rer in­om ba­ge­ris­ve­ri­ge och har ut­lyst i vår bransch­tid­ning att man kan no­mi­ne­ra fö­re­ta­ga­re. Vin­na­ren kom­mer att ut­ses på ba­ge­ri­mäs­san i Stock­holm i sep­tem­ber.

Var­för har Stål­boms bli­vit no­mi­ne­ra­de tror du?

– Vi fyl­ler snart 60 år och för att va­ra ett så gam­malt fö­re­tag så skul­le jag sä­ga att vi är unga i sin­net. Vi för­sö­ker he­la ti­den att dri­va fö­re­ta­get och bran­schen fram­åt ge­nom att bå­de tän­ka klas­siskt och ny­ska­pan­de. Dess­utom för­sö­ker vi att ba­ka med så myc­ket lo­ka­la rå­va­ror som möj­ligt.

Vad har ni gjort för att dri­va fö­re­ta­get fram­åt?

– Tit­tar man på and­ra verk­sam­he­ter, till ex­em­pel en bloms­ter­bu­tik så är det of­ta så att man in­te ba­ra kan kö­pa blom­mor där ut­an även in­red­nings­de­tal­jer. Det har vi ta­git fas­ta på och där­för gjort li­te crosso­ver med att ha li­ve­s­pel­ning­ar och ett gal­le­ri i lo­ka­len.

Klas­siskt och ny­ska­pan­de, hur gör ni det?

– Ef­tersom vi vill lig­ga i fram­kant så för­sö­ker vi tit­ta på vad det finns för nya pro­duk­ter och tren­der i bå­de he­la värl­den och i Sve­ri­ge. När det kom­mer till bak­verk och kon­di­to­ri­va­ror har vi till ex­em­pel ta­git fram en li­te mer ma­tig cro­is­sant som man kan få gril­lad. – Nu i som­mar har vi ock­så ar­be­tat myc­ket med en smör­degs­ba­kel­se från Por­tu­gal, Pas­tel de na­ta, och gjort den till vår egen ge­nom att fyl­la den med hal­lon. Se­dan tyc­ker jag att vi er­bju­der det mesta som ett klas­siskt ba­ge­ri och kon­di­to­ri gör, som mat­bröd, tår­tor och ka­kor.

ÅRETS FÖ­RE­TA­GA­RE? He­lé­ne Stål­bom, stolt över no­mi­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.