Po­lis­che­fen:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Rätts­lä­ka­rens och kri­mi­nal­tek­ni­ker­nas ord väg­de ti­digt tungt i An­na-ut­red­ning­en. De ut­lå­tan­de­na sä­ger sig ut­re­dar­na ald­rig haft an­led­ning att be­tviv­la. – Någ­ra me­di­cins­ka ex­per­ter är vi in­te. Och det är in­te Son­ny hel­ler, sä­ger Ce­ci­lia Bergs­tén.

Po­li­sen an­ser att de har lagt ner stor kraft på att bringa så myc­ket klar­het som möj­ligt kring An­na Spång-lyngs död. Lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef Chris­ter Bart­holds­son re­a­ge­rar kraf­tigt över Son­ny Björks an­ty­dan att ut­red­ning­en skul­le ha for­ce­rats i syf­te att put­sa upp­kla­rings­sta­tisti­ken.

– Jag har ter­ri­to­ri­ellt an­svar för det som sker i Fal­ken­berg. Jag skul­le ald­rig nå­gon­sin, på nå­got sätt, gå med på att ett ären­de han­te­ras på det sät­tet. Det är ab­surt och oför­skämt att läg­ga fram nå­got så­dant, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

Trots den hår­da kri­ti­ken kän­ner sig ut­re­dar­na tryg­ga med den slut­sats som de an­ser har sam­man­ta­get störst san­no­lik­het: en fal­lo­lyc­ka ut­an in­bland­ning av nå­gon an­nan per­son. Den slut­sat­sen vi­lar tungt på rätts­lä­ka­rens be­döm­ning och den kri­mi­nal­tek­nis­ka ana­ly­sen.

DET ÄR JUST de de­lar som nu ifrå­ga­sätts star­kast av Son­ny Björk som grans­kat fal­let se­dan i vå­ras. Krop­pens pla­ce­ring i för­hål­lan­de till ta­ket, de ska­dor som han har lyft fram som oför­kla­ra­de och den höga al­ko­hol­kon­cent­ra­tio­nen är de­lar som ut­re­dar­na sä­ger sig ald­rig ha haft an­led­ning att ifrå­ga­sät­ta.

– Skul­le det kom­ma fram en mas­sa fel­ak­tig­he­ter så får vi för­hål­la oss till det. Men det är in­te rik­tigt vår roll att över­prö­va rätts­lä­ka­ren, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­re Hå­kan Rolfs­gård.

– Och går det över­hu­vud­ta­get att sä­ga hur man fal­ler när man fal­ler från ett tak? Det ifrå­ga­sät­ter jag starkt. Jag vill häv­da att det är omöj­ligt att av­gö­ra ef­tersom vi in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.