Ex-po­li­sens kri­tik: ”Det­ta är in­te ut­rett”

Fort­sätt­ning från fö­re­gå­en­de si­da

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARE­NI­US 010-471 52 46 pet­ter.tare­ni­us@hn.se

En­ligt Son­ny Björk läm­nar ut­red­ning­en kring An­na Spånglyngs död en hel del i öv­rigt att öns­ka. Här är ett ur­val av kri­ti­ken:

”Det går ba­ra in­te”

* En­ligt de per­so­ner som fann An­na låg krop­pen om­kring 3,5 me­ter från huskrop­pen med föt­ter­na i rikt­ning från bygg­na­den. Ovan­på hen­nes kropp låg en bit av vind­ski­van från papp­ta­ket.

– Att det ald­rig gjor­des nå­gon re­kon­struk­tion är de­fi­ni­tivt en brist. Om an­hö­ri­ga får vi­sa var krop­pen låg när de hit­ta­de hen­ne, och om rätts­lä­ka­ren se­dan skri­ver att hon har bli­vit ’mo­nu­men­talt med­vets­lös’ när hon sla­git i hu­vu­det, ja då kan hon ju in­te gär­na ha flyt­tat sig själv. Då kan hon in­te ba­ra ha ram­lat ner från ta­ket om hon lig­ger så långt ifrån huskrop­pen. Det går ba­ra in­te, sä­ger Son­ny Björk.

SKA­DOR­NA: ”Jag blir väl­digt kon­fun­de­rad”

* Svull­na­den på väns­ter kind och tand­mär­ken på väns­ter si­da av läp­pen förklaras in­te i ob­duk­tions­pro­to­kol­let. Rik­li­ga blöd­ning­ar i halsmus­ku­la­tu­ren och längs luft- och mat­stru­pen läm­nas ock­så okom­men­te­ra­de. Sam­ti­digt sak­nas tra­di­tio­nel­la tec­ken på fall­ska­da i form av ska­dor på hän­der och frak­tu­rer.

– Jag blir väl­digt kon­fun­de­rad över de här and­ra ska­dor­na som hon har, tand­in­tryck­ning­ar i un­der­läp­pen på väns­ter si­da och svull­nad på väns­ter kind. Det är ty­pis­ka ska­dor som kan upp­stå om man får ex­em­pel­vis ett knyt­nävsslag i an­sik­tet från nå­gon som är hö­ger­hänt, sä­ger Son­ny Björk.

TEK­NISK ANA­LYS: ”Allt bor­de ha skic­kats in”

* På plat­sen säk­ra­des 22 spår. Näs­tan en må­nad in i ut­red­ning­en sän­des två av des­sa, ett vin­glas och en vin­flas­ka, för ana­lys. Nå­gon tek­nisk jäm­fö­rel­se mel­lan papp­ta­ket och smut­sen un­der An­nas föt­ter gjor­des ald­rig. I när­he­ten av An­nas kropp hit­ta­des flera fim­par som in­te ana­ly­se­ra­des. An­nas klä­der an­sågs in­te hel­ler va­ra in­tres­san­ta nog att ana­ly­se­ra, trots att de ha­de smut­si­ga fläc­kar och att åt­minsto­ne ett byxknä var upp­skra­pat. Det fanns yt­ter­li­ga­re glas, la­kan, pet­flas­kor med me­ra i An­nas rum som in­te har ana­ly­se­rats. In­te hel­ler skra­pet un­der An­nas nag­lar skic­ka­des för dna-ana­lys.

– Det är min upp­fatt­ning att man bor­de ha skic­kat in al­la de här spå­ren för ana­lys, sä­ger Son­ny Björk.

FÖRHÖREN: ”Ba­ra två av el­va på går­den hör­des”

* Minst el­va per­so­ner be­fann sig på Gits gård un­der kväl­len och nat­ten då An­na dog. Två av dem har hörts i ut­red­ning­en. Yt­ter­li­ga­re fy­ra per­so­ner har hörts ef­ter hand. I det an­ta­let är pap­pa Vig­go och mam­ma Git in­räk­na­de.

An­nas vän­ner har un­der ut­red­ning­ens gång för­sökt att läm­na in­for­ma­tion till po­li­sen kring de hot­bil­der som de tyck­te om­gär­da­de An­na. Till slut skic­ka­de en vän in en lis­ta med en hand­full namn och kort­fat­ta­de upp­gif­ter. Ing­en av per­so­ner­na på den lis­tan har hörts i ut­red­ning­en.

AL­KO­HO­LEN: ”Har hon möj­lig­het att rö­ra sig?”

* Den rättske­mis­ka un­der­sök­ning­en vi­sa­de på en myc­ket hög kon­cent­ra­tion av al­ko­hol i An­nas blod och urin. Sam­ti­digt var mag­säc­ken i prin­cip tom på väts­ka och urin­blå­san in­ne­höll ba­ra 50 mil­li­li­ter. Vär­de­na är så höga att Son­ny Björk tyc­ker att det finns an­led­ning att ifrå­ga­sät­ta om pro­ver­na har han­te­rats kor­rekt. Ex­em­pel­vis kan pro­ver ut­an kon­ser­ve­rings­me­del som ana­ly­se­ras i ef­ter­hand bli miss­vi­san­de. Al­ko­hol­hal­ten sti­ger ef­ter hand, me­nar han. Pro­ver­na togs den 7 ok­to­ber och ana­ly­se­ra­des först den 12 ok­to­ber.

Han sak­nar ock­så ett tyd­ligt re­so­ne­mang i ut­red­ning­en kring hur An­nas gastric by­pass-ope­ra­tion kan ha på­ver­kat pro­mil­le­hal­ten.

– Pro­mil­le­hal­ten tyc­ker jag är ex­tremt hög. Det är frå­gan om hon över­hu­vud­ta­get har möj­lig­het att rö­ra på sig med den här pro­mil­le­hal­ten. Och hur har den höga pro­mil­le­hal­ten i så­da­na fall kom­mit till? frå­gar sig Son­ny Björk.

FINGERAVTRYCK: ”Inga av­tryck från An­na”

* Un­der fo­ten på ett vin­glas, som låg på av­sat­sen ut­an­för An­nas rum, hit­ta­des ett, en­da iden­ti­fi­er­bart fingeravtryck. När den in­for­ma­tio­nen kom till ut­re­dar­na var plats­un­der­sök­ning­en re­dan fär­dig­ställd och ut­red­ning­en öpp­na­des på nytt ut­an att an­hö­ri­ga med­de­la­des. Nya för­hör hölls med per­so­nen vars fing­rar stäm­de med av­tryc­ket. På av­gö­ran­de punk­ter änd­ra­de per­so­nen sin historia jäm­fört med ti­di­ga­re för­hör.

Att det in­te gick att hit­ta fler fingeravtryck, var­ken på gla­set el­ler på vin­flas­kan, re­ser miss­tan­kar om att fö­re­må­len tor­kats av, me­nar Son­ny Björk. Någ­ra iden­ti­fi­er­ba­ra fingeravtryck från An­na hit­ta­des in­te.

TE­LE­FON OCH SO­CI­A­LA ME­DI­ER: ”In­te kart­lagt”

* Ing­et i för­un­der­sök­ning­en ty­der på att po­li­sen fullt ut har kart­lagt vil­ka even­tu­el­la kon­tak­ter som An­na ha­de tim­mar­na in­nan hon hit­ta­des död. Hen­nes skor stod vid fa­mil­jens da­tor där hon tros ha till­bring­at tid fram­för skär­men på kväl­len den 4 ok­to­ber. Trots på­stöt­ning­ar från vän­ner blev An­nas even­tu­el­la kon­tak­ter och kon­ver­sa­tio­ner på Fa­ce­book ald­rig un­der­sök­ta. Det dröj­de flera vec­kor in­nan hen­nes te­le­fon skic­ka­des på töm­ning. Först i bör­jan av no­vem­ber gick po­li­sen ige­nom in­ne­hål­let.

Kol­le­gor som kör­de An­na hem från ar­be­tet på mäs­san i Gö­te­borg ska dock ha sagt att An­na mes­sa­de myc­ket un­der hem­fär­den. Det är tänk­bart att An­na ha­de kon­takt med nå­gon el­ler någ­ra per­so­ner via ex­em­pel­vis Fa­ce­books chatt­funk­tion Mes­seng­er el­ler ge­nom and­ra so­ci­a­la me­dia.

TID­PUNK­TEN: ”Fel tem­pe­ra­tur ute”

* En­ligt rätts­lä­ka­ren dog An­na nå­gon gång mel­lan kloc­kan 20.00 och 00.00 den 4 ok­to­ber 2016. Be­räk­ning­en är gjord ut­i­från att den om­gi­van­de tem­pe­ra­tu­ren runt krop­pen var åt­ta gra­der plus. Det var dock be­tyd­ligt kal­la­re un­der nat­ten än så, av allt att dö­ma mi­nus­gra­der. På po­li­sens eg­na bil­der från plat­sen låg nat­tens frost fort­fa­ran­de kvar. Många har vitt­nat om hur de fick skra­pa ru­tor­na på bi­len sam­ma mor­gon. An­na kan där­för ha dött be­tyd­ligt se­na­re än vad som anges i ob­duk­tions­rap­por­ten. Tid­punk­ten är vik­tig för att kun­na stäm­ma av mot upp­gif­ter i för­hör.

AVFÄRDAR KRI­TI­KEN. Från po­li­sen i Hal­lands si­da är man av­vi­san­de till kri­ti­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.