”Ab­surt och oför­skämt”

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARE­NI­US 010-471 52 46 pet­ter.tare­ni­us@hn.se

chef över ro­teln för grova brott skic­ka­des för ana­lys är in­te nå­got märk­ligt i sig, an­ser ut­re­dar­na. Ex­em­pel­vis är ci­ga­rett­fim­par­na svå­ra att kny­ta till hän­del­sen i tid och rum. En even­tu­ell dna-träff på en fimp hjäl­per in­te ut­red­ning­en spe­ci­ellt myc­ket i just det här fal­let, me­nar Hå­kan Rolfs­gård.

– Jag fick av­gö­ra vad för ana­lyssvar som skul­le kun­na ge mig nå­got att job­ba vi­da­re med, sä­ger han.

Smut­sen un­der An­nas föt­ter över­ens­stäm­de med ta­kets färg rent ut­se­en­de­mäs­sigt, me­nar Hå­kan Rolfs­gård. Men kan man med stöd i det tek­nis­ka slå fast att hon har va­rit på ta­ket?

– In­te med hund­ra­pro­cen­tig sä­ker­het skul­le jag sä­ga, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren.

Att det ba­ra hit­ta­des ett en­da iden­ti­fi­er­bart fingeravtryck, och in­te ett en­da från An­na, är ing­et som ut­re­dar­na har re­a­ge­rat över. In­te säl­lan skic­kas fö­re­mål på ana­lys ut­an att få nå­got re­sul­tat alls i re­tur, me­nar Rolfs­gård.

Fa­mil­jens upp­le­vel­se är att po­li­sen Chris­ter Bart­holds­son, Ce­ci­lia Bergs­tén, Hå­kan Rolfs­gård, ti­digt an­pas­sa­de ut­red­ning­en ef­ter te­o­rin att det rör­de sig om en olycka. Of­fi­ci­ellt var det en mordut­red­ning i fem da­gar. Bedrevs verk­li­gen mordut­red­ning­en fullt ut i fem he­la da­gar?

– Ja, fast mot bak­grund av de här ini­ti­a­la be­döm­ning­ar­na som än­då gjor­des. Att var­ken rätts­lä­ka­ren el­ler kri­mi­nal­tek­ni­kern såg tec­ken på nå­gon an­nans in­bland­ning, sä­ger Ce­ci­lia Bergs­tén.

När det gäl­ler de för­hör som hål­lits – och de för­hör som in­te hål­lits – ser po­li­sen in­te hel­ler nå­gon an­led­ning till själv­kri­tik. In­for­ma­tio­nen kring den even­tu­el­la hot­bil­den följ­des ald­rig upp. Att kol­la upp de namn­giv­na per­so­ner­nas ali­bi såg po­li­sen ing­en an­led­ning att gö­ra.

– Nu var det ju ing­en mordut­red­ning och jag kän­de mig helt trygg i den be­döm­ning­en, sä­ger Ce­ci­lia Bergs­tén.

ATT DE SO­CI­A­LA kon­tak­ter som An­na even­tu­ellt ha­de, via da­tor och te­le­fon, in­te blev fullt kart­lag­da för­kla­rar po­li­sen del­vis med svå­rig­he­ter­na som det nya da­ta­lag­rings­di­rek­ti­vet har med­fört.

– Vi fick in­te ut allt. Det vi fick via te­le­fo­nen gav ingen­ting och da­torn ha­de vi ju in­te ploc­kat in, sä­ger Hå­kan Rolfs­gård. Men hur kan man sä­ga att det in­te finns nå­got som ty­der på att hon har haft någ­ra kon­tak­ter när man vet så li­te om det di­gi­ta­la?

– Av de me­dia som vi har ta­git del av så fanns det, vad jag minns, ingen­ting som gav för han­den att det var en kvin­na som lev­de un­der hot, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son. *

* 30 NO­VEM­BER 2016. För­un­der­sök­ning­en läggs ned. * 13 JA­NU­A­RI 2017. Po­li­sen får träff på en fin­gerav­trycks­un­der­sök­ning och för­un­der­sök­ning­en åter­upp­tas. Nya för­hör hålls med per­so­nen vars fingeravtryck man hit­tat på ett glas vid An­nas rum. Ing­en in­for­me­rar fa­mil­jen om att ut­red­ning­en åter­upp­ta­gits. * 2 FEB­RU­A­RI 2017. För­un­der­sök­ning­en läggs ner igen. * MAJ 2017. Fa­mil­jens ad­vo­kat be­gär att för­un­der­sök­ning­en ska öpp­nas igen. Åkla­gar­kam­ma­ren av­slår be­gä­ran i sam­råd med de ut­re­da­re som va­rit in­kopp­la­de i ut­red­ning­en.

”Nu var det ju ing­en mordut­red­ning och jag kän­de mig helt trygg i den be­döm­ning­en”

CE­CI­LIA BERGS­TÉN,

Bild: OLA FOLKESSON Bild: OLA FOLKESSON Bild: OLA FOLKESSON Bild: AN­DERS YLANDER

lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef. chef över ro­teln för grova brott. för­un­der­sök­nings­le­da­re. an­gå­en­de hur ut­red­ning­en be­dri­vits. Ut­re­dar­na kän­ner sig tryg­ga med att den slut­sats de kom­mit fram till stäm­mer: An­nas död var en fal­lo­lyc­ka.

An­na Spång-lyng hit­ta­des död den 5 ok­to­ber 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.