Vig­go och Bal­der pat­rul­le­ra­de i stan

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Fladd­ran­de ma­nar och klapp­ran­de ho­var. Po­lishäs­tar­na Vig­go och Bal­der väck­te upp­märk­sam­het när de be­va­ka­de Fal­ken­bergs ga­tor.

Det är in­te vil­ka häs­tar som helst som lå­ter sig klap­pas, men det svens­ka halv­blo­det Vig­go, 12 år, och Shi­re­häs­ten Bal­der, 8 år, står tål­mo­digt stil­la när det bil­das en li­ten kö av ny­fik­na män­ni­skor in­till dem.

Till­sam­mans med de ri­dan­de po­li­ser­na Ma­rie Lars­son och Eri­ca Fors­mark var de­ras upp­drag i Fal­ken­berg un­der ons­da­gen att vi­sa upp sig och eta­ble­ra kon­takt med Fal­ken­bergs­bor­na.

– Bal­der är mer so­ci­al och tyc­ker om att bli klap­pad li­te mer än Vig­go, be­rät­tar Ma­rie Lars­son.

”För­u­tom att va­ra ute och pat­rul­le­ra ar­be­tar vi var­je dag med att trä­na häs­tar­na i bland an­nat dres­syr och mil­jö­trä­ning.” MA­RIE LARS­SON

po­lis

HON OCH HEN­NES kol­le­ga har ar­be­tat som ri­dan­de po­li­ser i ett halv­år och till­bring­ar dag­li­gen många tim­mar på häst­ryg­gen. Yr­ket krä­ver 6 må­na­ders spe­ci­al­ut­bild­ning in­om po­li­sen och po­lis­ryt­te­ri­et i Gö­te­borg be­står av 13 ri­dan­de po­li­ser och 18 po­lishäs­tar.

– För­u­tom att va­ra ute och pat­rul­le­ra ar­be­tar vi var­je dag med att trä­na häs­tar­na i bland an­nat dres­syr och mil­jö­trä­ning, sä­ger hon.

Ri­dan­de po­li­ser till­de­las in­te en spe­ci­fik po­lishäst ut­an ska kun­na ri­da al­la häs­tar­na, men det är van­ligt att de får lä­ra kän­na två häs­tar li­te ex­tra. För Ma­rie Lars­sons del är det svens­ka halv­blo­det Vig­go en av de häs­tar hon job­bat mer med.

TILL SKILL­NAD FRÅN den öv­ri­ga po­li­sä­ra ut­rust­ning­en har ri­dan­de po­li­ser en upp­blås­bar väst som skyd­dar vid ovän­ta­de fall. Även po­lishäs­tar­na är ”ar­bets­kläd­da”, och Vig­go har på sig bå­de öron­prop­par och ben­skydd un­der be­sö­ket.

– Han har in­te all­tid öron­prop­par på sig men häs­tar är ju li­te käns­li­ga för höga ljud. Vi har ock­så en sa­del­väs­ka med ut­rust­ning och en rytt­ar­ba­tong med oss när vi ri­der, sä­ger hon.

En för­del med att ta sig fram på häst än i ex­em­pel­vis ra­di­o­bil är fram­kom­lig­he­ten. Po­lishäs­tar­na kan rö­ra sig på gång­ba­nor, vid folk­sam­ling­ar och i mil­jö­er där bil­tra­fik in­te är möj­lig.

– Om det har skett ett vil­lain­brott så kan man på ett lät­ta­re sätt ta sig fram och le­ta i ett vil­la­om­rå­det där det ex­em­pel­vis finns myc­ket buskage och häc­kar, sä­ger Ma­rie Lars­son.

Bild: DANIELLE DELBRO

POPPIS. Po­lishäs­tar­na Vig­go och Bal­der väck­te myc­ket upp­märk­sam­het när de be­sök­te Rör­bäck­stor­get i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.