Lax­bron bil­li­ga­re än be­räk­nat

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Den 1 april i år in­vig­des den nya Lax­bron som bygg­des i vint­ras. Nu kom­mer no­tan som vi­sar att bron blev en halv mil­jon bil­li­ga­re än be­räk­nat.

Den nya, 110 me­ter långa bron var fär­dig­byggd i god till årets lax­fis­ke­sä­song. Vä­der­för­hål­lan­de­na un­der vin­tern var go­da och ar­be­tet för­flöt ut­an be­kym­mer. Den 1 april var det dags för hög­tid­lig in­vig­ning sam­ti­digt som årets lax­sä­song star­ta­de.

DEN NYA BRON är 90 cen­ti­me­ter hög­re än den gam­la ef­tersom de be­fint­li­ga fun­da­men­ten bygg­des på för att hö­ja upp ny­byg­get. Den nya bron är 45 cen­ti­me­ter bre­da­re, det vill sä­ga 180 cen­ti­me­ter. Ut­med den nya bron finns fem styc­ken två me­ter bre­da och en me­ter dju­pa mö­tes­platt­for­mar som de som fis­kar kan stå på, dess­utom finns det fas­ta bän­kar med hyl­lor un­der.

I BUD­GE­TEN FÖR byg­get var fy­ra mil­jo­ner av­sat­ta. Nu vi­sar det sig att peng­ar­na räck­te gott och väl. No­tar slu­tar på 3 469 000 kro­nor.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FÄR­DIG. Den nya lax­bron blev bil­li­ga­re än be­räk­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.