Fak­ta: ME/CFS

Hallands Nyheter - - Hälsa -

Om­kring 40 000 svens­kar be­räk­nas li­da av ME/CFS, vil­ket är un­ge­fär dub­belt så många som drab­bas av MS.

Di­a­gno­skri­te­ri­er

* Ut­matt­ning. Oför­klar­lig, ihål­lan­de el­ler stän­digt åter­kom­man­de ut­matt­ning bå­de fy­siskt och men­talt.

* Sjuk­doms­käns­la/ut­matt­ning ef­ter an­sträng­ning. Typiskt är att det tar lång tid att åter­häm­ta sig vid mins­ta an­spän­ning.

* Sömn­stör­ning­ar. Den sju­ke kän­ner sig in­te ut­vi­lad ef­ter sömn.

* Smär­ta. Hu­vud, musk­ler och/ el­ler le­der värker.

* Neu­ro­lo­gis­ka/kog­ni­ti­va svå­rig­he­ter. Till ex­em­pel för­vir­ring, des­o­ri­en­te­ring el­ler pro­blem med kort­tids­min­net.

* Au­to­no­ma, neu­ro­en­do­kri­na el­ler im­mu­no­lo­gis­ka be­kym­mer. Ex­em­pel­vis yr­sel, hjärt­klapp­ning, svim­nings­käns­la. hjärt­klapp­ning, ur­in­träng­ning­ar, vikt­för­änd­ring, sjuk­doms­käns­la, et­ce­te­ra.

* Sjuk­do­men ska ha va­rat i mer än sex må­na­der.

* Ka­na­dakri­te­ri­er­na ut­veck­la­des 2003 av en in­ter­na­tio­nell kon­sen­sus­grupp un­der led­ning av He­alth Ca­na­da. Käl­la: RME, Riks­för­e­ning­en för Me-pa­ti­en­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.