Flä­der och muss­lor för­gyl­ler helg­my­set

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

”Och där fick man ome­del­bart ett håll­bart svep­skäl för att ta en ski­va till...”

Flä­der är ett av de som­mar­min­nen som va­rar längst och det är nu man ska pas­sa på att för­se sig av de fi­na, ski­ra blom­kla­sar­na och gö­ra saft. Det tar någ­ra da­gar in­nan den dra­git till sig al­la sma­ker, men sen har man så man kla­rar sig – i al­la fall en bit in­på hös­ten.

Vill man in­te gö­ra saft, men än­då få li­te som­mar­smak kan man helt en­kelt nöja sig med att strö li­te blom­mor över pann­kakss­me­ten.

DET HÄR MED att an­vän­da grön­sa­ker i bak­verk är ing­en nyhet. Mo­rotska­kan in­går se­dan länge i ut­bu­det på var­je kon­dis med själ­vakt­ning. Röd­betska­kan bor­de gö­ra det. Sär­skilt när man gör den på sen­hös­ten och blan­dar saff­ran i gla­sy­ren.

I takt med att de kä­ra gårds­bu­ti­ker­na bör­jar fyl­la kor­gar och hyl­lor med som­mar­pri­mö­rer är det kul att ge sig i kast med li­te ud­da gre­jer – som till ex­em­pel att ba­ka en ka­ka med ri­ven zuc­chi­ni. Det är an­nars en grön­sak som jag mest an­vän­der när jag gör grill­spett, men här vi­sar den att den min­sann går att an­vän­da till an­nat ock­så.

I sme­ten in­går bå­de ri­ven ko­kos – och ko­kos­ol­ja, som ju till och med lär va­ra nyt­tig! (Och där fick man ome­del­bart ett håll­bart svep­skäl för att ta en ski­va till...)

JAG ÅTER­KOM­MER GÄR­NA till skal­djur ock­så. Är jag dun­der­lat en fredag, det är so­ligt och varmt och bal­kong­my­set loc­kar, slin­ker jag gär­na in­om fisk­bi­len och kö­per mej en mac­ka med ett berg av rä­kor. Det är en hyf­sat bil­lig lyx. An­nars in­ve­ste­rar jag li­ka gär­na i ett nät muss­lor. Ibland nö­jer jag mig med att ba­ra ko­ka dem med en scha­lot­ten­lök, en vit­löks­klyf­ta och en skvätt vitt och sen ba­ra li­te bröd till, men nu blev jag su­per­su­gen på pas­ta. Hjärt­muss­lan, von­go­le som den he­ter i Ita­li­en, är ro­lig att an­vän­da men sto­ra, här­li­ga blå­muss­lor går in­te hel­ler av för hac­kor.

Muss­lor­na blir kla­ra på tre, fy­ra mi­nu­ter. Sen fort­sät­ter man med att ko­ka ihop en mus­tig här­lig to­mat­sås med chi­li. Me­dan den re­du­ce­rar i ka­strul­len ko­kar man pas­tan i en stor gry­ta så att allt blir klart sam­ti­digt.

ETT TORRT, VITT vin i gla­set, två tim­mar kvar av ljud­bo­ken (”To­ner i nat­ten av Jo­jo Moyes) och sen är det to­talt lön­löst att få mig att läm­na rot­tingsof­fan i mitt in­gla­sa­de lil­la pa­ra­dis vid fo­ten av Troll­ber­get...

Bild: ULLAMI NYHUUS

SOMRIGT. Flä­der bå­de i och ut­an­på ka­kan där ri­ven zuc­chi­ni gör den ex­tra saf­tig.

HA­VETS FRUKTER. Här­li­ga blå­muss­lor får bli den för­svens­ka­de ver­sio­nen av pas­ta al­le von­go­le.

SMAKSÄTTARE. Flä­dersaft i gla­sy­ren och blom­mor ovan­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.