DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 15 år se­dan, 2002, av­slu­ta­des her­rar­nas fot­bolls-vm som det­ta år de­la­des mel­lan Ja­pan och Syd­ko­rea. Fi­na­len mel­lan Bra­si­li­en och Tyskland av­slu­ta­des med 2–0 till bras­sar­nas för­del. Bå­da må­len gjor­des av stjär­nan Ro­nal­do, som även vann skyt­te­li­gan med åt­ta mål.

För 10 år se­dan, 2007, tog Sofia Pal­da­ni­us sitt förs­ta Em-guld i ka­not. Hon vann fi­na­len i K1 1 000 me­ter en dryg se­kund fö­re ung­ra­ren Ka­ta­lin Ko­vacs. Jön­kö­pings­ka­no­tis­ten la­de pad­deln på hyl­lan i år, ef­ter att ha vun­nit sam­man­lagt tolv in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skaps­me­dal­jer, del­ta­git i fem OS och vun­nit den to­ta­la världs­cu­pen vid två till­fäl­len.

Mid­som­mar­fi­ran­det för 40 år se­dan, 1977, rap­por­te­ra­des som ovan­ligt lugnt. Det­ta trod­des främst be­ro på skärpt po­lis­be­vak­ning och ex­tra po­lisnär­va­ro på de fest- och cam­ping­plat­ser som ti­di­ga­re ha­de präg­lats av stök och bråk i mid­som­mar­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.