SKOLJUBILEUM

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* * *

En so­lig lör­dag i maj träf­fa­des 24 av de ele­ver i klass 5 B på Flick­sko­lan i Var­berg som tog ex­a­men 1967. Mö­tet var på ”Gam­la flick­sko­lan” och Var­bergs­för­fat­ta­ren Ma­ri­an Pe­lér pra­ta­de om sin bok ”Han­nas flic­kor”. Ma­ri­an Pe­lér stu­de­ra­de på Var­bergs flick­sko­la un­der åren 1948 till 1955. Un­der de åren var Han­na Röstin rek­tor.

Ef­ter Pe­lérs an­fö­ran­de var det rund­vand­ring på sko­lan och se­na­re på ef­ter­mid­da­gen ha­de säll­ska­pet mid­dag på re­stau­rang Vin & Skaf­fe­ri på fäst­ning­en. Dess­utom togs ett grupp­fo­to, där de fö­re det­ta ele­ver­na ställ­de upp sig i sam­ma ord­ning som på ex­a­mens­fo­tot 1967, fast då var fler med på fo­to­gra­fe­ring­en.

Re­dan 1992 ha­de de fö­re det­ta klass­kam­ra­ter­na en träff, då var det 25-års­ju­bi­le­um.

PÅ BIL­DEN. Överst från väns­ter: Bar­bro Svens­son Eric­son (Vik­tors­son), Maj Ris­berg (An­ders­son), Mar­ga­ret­ha Bengtsson (An­tons­son), Bar­bro Ry­lan­der (Uh­lin), Christi­na Jö­felt (Sve­näng), Ul­la-britt Ivars­son (Svens­son), Ing­er Kull­graf, Ani­ta LM An­ders­son (Pe­ters­son), Ann-kristin Tu­res­son (Nils­son). Mel­lan­ra­den från väns­ter: Ann-britt Holmberg (Gustavsson), Evy Qu­ast (Karlsson). Kerstin I Lars­son, Ani­ta K Pet­ters­son, Ma­ri­ta Jo­hans­son (Ei­nars­son) , Kerstin M Wil­lan­der (Lars­son), Lis­beth Gustafsson (Thor­lid), Be­rit Lars­son. Ned­re ra­den från väns­ter: Må­na Svens­son (Jo­hans­son), Kerstin Gyl­lén (Ing­ham­mar), Ani­ta Lars­son (Nils­son), Brit­ta Ar­nell-eriks­son (Lennarts­son), Bir­git­ta Jöns­son (Lars­son) Ingrid Ericsson (An­ders­son) Eva An­ders­son (Bern­ts­son).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.