FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 59 år se­dan, 1958, föd­des jour­na­lis­ten och fö­re­lä­sa­ren An­na-le­na Lo­de­ni­us. Hon är mest känd för si­na stu­di­er av vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism på bå­de hö­ger- och väns­ter­kan­ten. Hen­nes förs­ta bok, ”Ex­trem­hö­gern” (1991), skrev hon till­sam­mans med Sti­eg Lars­son, se­na­re känd som ro­man­för­fat­ta­re och grun­da­re av tid­ning­en Ex­po.

* 1982–88. År 1987 blev hon ju­sti­ti­e­mi­nis­ter men fick av­gå året där­på på grund av Eb­be Carlsson-af­fä­ren. Leijon har haft många po­li­tis­ka för­tro­en­de­upp­drag och gjort sig känd dom för­käm­pe i jäm­ställd­hets­frå­gor. Hon är mor till po­li­ti­kern Brit­ta Le­jon.

För 78 år se­dan, 1939, föd­des An­na­gre­ta Leijon, po­li­ti­ker och so­ci­al­de­mo­krat. Hon var stats­råd 1973–76 (bi­trä­dan­de ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter) och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.