Ståhls monster­kast

FRI­ID­ROTT: FOLKSAM GRAND PRIX

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - TT

Per­son­ligt re­kord och tan­ge­rat världs­års­bäs­ta i förs­ta kas­tet. Det var upp­värm­ning­en. I det tred­je smäll­de det till or­dent­ligt. Da­ni­el Ståhl rät­ta­de till ett par tek­nis­ka de­tal­jer och dis­ku­sen flög som om den in­te tänk­te lan­da. När jor­dens drag­nings­kraft till slut vann kam­pen var det på rätt si­da 70-me­ters­grän­sen med god mar­gi­nal.

Kraft­ex­plo­sio­nen var av det mäk­ti­ga­re sla­get.

Ef­ter nå­gon mi­nuts vän­tan på mät­ning­en kom käns­lo­di­ton: Ståhl fi­ra­de det svens­ka re­kor­det, 71,29 me­ter, med en 50-me­ters­rusch ut på in­ner­pla­nen på Sol­len­tu­na­val­len.

– Jag ba­ra ex­plo­de­ra­de. Skrek ut all gläd­je, sä­ger han.

RE­SUL­TA­TET, DET BÄS­TA i värl­den på fy­ra år, är tre cen­ti­me­ter läng­re än Ricky Bruchs no­te­ring från 1984.

Den ti­di­ga­re svens­ke re­kord­hål­la­ren ring­de till Ståhl tre vec­kor in­nan han dog. Bruch följ­de dis­ku­sen och be­rät­ta­de att han trod­de på Spår­vä­gen­kas­ta­ren.

– Det är väl­digt stort. Han är en le­gen­dar och jag har all­tid ve­lat slå hans re­kord, sä­ger Ståhl.

MED 71,29 ÄR den 24-åri­ge svens­ken nia ge­nom ti­der­na och 2,41 me­ter läng­re än årets världs­tvåa Fedrick Dacres, Ja­mai­ca.

Ståhl har mått bra av att fo­ku­se­ra på att pre­ste­ra bra i täv­ling­ar­nas tre förs­ta kast – för att und­vi­ka ett kval­miss­lyc­kan­de som i OS i Rio de Ja­nei­ro i fjol – och i och med täv­ling­en i Sol­len­tu­na har han sju av värl­dens tolv längs­ta kast den här sä­song­en, en re­sul­tatrad som in­ne­bär att han får bä­ra fa­vo­rit­ska­pet i VM i Lon­don i au­gusti.

– Det be­ror li­te på vad de and­ra, mer ru­ti­ne­ra­de rä­var­na gör. Men nu har jag gjort ett par mäs­ter­skap och det är klart att jag ska ta medalj, helst guld, sä­ger han.

Da­ni­el Ståhl dröm­de om 70 me­ter. Trä­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­son trod­de på svenskt re­kord. Bå­da fick rätt. Dis­ku­sjät­ten ra­de­ra­de Ricky Bruchs 33 år gam­la no­te­ring när han kas­ta­de 71,29 me­ter i Gp-täv­ling­en i Sol­len­tu­na – och upp­fyll­de den ti­di­ga­re re­kor­d­in­ne­ha­va­rens pro­fe­tia. – Jag tog i, för­kla­ra­de 24-åring­en.

”Jag ba­ra ex­plo­de­ra­de. Skrek ut all gläd­je”

DA­NI­EL STÅHL

DET STAN­NAR IN­TE där. Trä­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­son har länge sagt att Ståhl har po­ten­ti­al att ta sig upp mot världs­re­kor­det, öst­tys­ken Jür­gen Schults 74,08 från 1986.

Da­ni­el Ståhl bör­jar ock­så vän­ja sig vid tan­ken.

– Jag är ba­ra 24 bast. Jag ska kas­ta i någ­ra år till och jag tän­ker in­te stan­na här. Jag vill klätt­ra än­nu hög­re. Det är en bit till världs­re­kor­det men kans­ke knäp­per jag det ock­så, sä­ger han.

Det är svårt att sä­ga emot ef­ter upp­vis­ning­en på Sol­len­tu­na­val­len.

Bakom Ståhl gjor­de två­an Ro­bert Ur­banek, Po­len, ett världs­re­sul­tat med 66,73 och ve­te­ra­nen Niklas Arr­he­ni­us – som ti­di­ga­re i som­mar kla­rat Vm-kval­grän­sen 65 me­ter med en cen­ti­me­ter – re­spek­tab­la 63,63.

– Min pap­pa stöt­te ku­la med Ricky Bruch (som liksom Ståhl var fram­gångs­rik i flera kast­gre­nar) och jag har växt upp med histo­ri­er­na om ho­nom. Det känns otro­ligt att ha fått va­ra med vid ring­en när Da­ni­el slog hans re­kord, sä­ger Arr­he­ni­us.

Bild: SIMON HASTEGÅRD

RE­KOR­DET. Da­ni­el Ståhl slog det svens­ka re­kor­det i dis­kus som stått sig i över 30 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.