Dahlberg ”En topp­tio-rädd­ning”

Tvåå­ker kan ta se­mes­ter med ett le­en­de på läp­par­na ef­ter att som förs­ta lag ha be­seg­rat Hal­mia på bor­ta­plan. Myc­ket kan man tac­ka Jo­a­kim Dahlberg för.

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

En mål­vakt i hög­form och li­te mer ef­fek­ti­vi­tet bäd­da­de för Tvåå­kers tunga 2-0-se­ger över Hal­mia i Hal­lands­der­byt. Spe­ci­ellt Jo­a­kim Dahl­bergs rädd­ning­ar stack ut.

– Man får la vi­sa att man kan räd­da någ­ra bol­lar i år kans­ke, fli­na­de en match­hjäl­te med ett le­en­de på läp­par­na.

– Det till­hör spe­let, lik­väl som att man har an­fal­la­re som kan tryc­ka in en boll i krys­set så kan man ha en mål­vakt som skö­ter sig, han var bra i dag, sa Tvåå­kers trä­na­re Mat­ti­as Lind­ström.

TVÅ JÄTTERÄDDNINGAR kans­ke, men det var främst en rädd­ning som fick he­la Ör­jans Vall att min­nas till­ba­ka till den gam­le Hb­k­mål­vak­ten Hå­kan Svens­sons tid. Rädd­ning­en kom på en hård nick från nä­ra håll - och på nå­got sätt lyc­ka­des Jo­a­kim Dahlberg få sin hand på den.

– Det var en topp-tio rädd­ning i kar­riä­ren. Jag viss­te knappt själv om jag skul­le kun­na ta den - det var ba­ra ren in­stinkt, mys­te Dahlberg.

An­nars var det en jämn match där bå­da la­gen ska­pa­de fler­ta­let lä­gen och det kun­de li­ka väl ha slu­tat 3-3. Men det finns ett par sa­ker som gör att Tvåå­ker vin­ner de här mat­cher­na i år. En trygg­het över he­la ba­nan, en tyngd som gör att man blir far­li­ga på slu­tet och matchvinnar­ty­per.

– Vi vet vad vi är bra på, det är att lig­ga och flyt­ta och gö­ra det tajt. Sen vet att vi att vi gör i mål i al­la vå­ra mat­cher och det gjor­de vi i dag ock­så, för­kla­rar Mat­ti­as Lind­ström.

”Det var fan­tas­tiskt skönt när man mis­sa­de det förs­ta där - att tryc­ka dit den, jäv­ligt gött”

JA­KOB ADOLFSSON

MATCHVINNAR­TY­PER JA. Av an­fal­lar­na är det of­ta Per­pa­rim Beqaj som stjäl ramp­lju­set - som i se­nas­te der­byt mot Vin­berg. I dag över­gläns­tes han av sin an­falls­kol­le­ga, den li­te mer låg­mäl­da Ja­kob Adolfsson, som så of­ta rev och slet och stän­digt ho­ta­de Hal­mi­as för­sva­ra­re. Det var ock­så han som gjor­de det för­lö­san­de 1-0-må­let.

– Det var fan­tas­tiskt skönt när man mis­sa­de det förs­ta där - att tryc­ka dit den, jäv­ligt gött.

Ett vol­ley-in­lägg bakom ryg­gen från Per­pa­rim Beqaj, en touch från den fram­ru­san­de mitt­bac­ken Fred­rik Haag och se­dan ett di­stinkt halv­vol­ley-skott från Adolfsson.

Re­sul­ta­tet fast­ställ­des se­dan när in­byt­te Albnin Win­bo pla­ce­ra­de in se­ger­må­let i det bort­re hör­net ef­ter andravågs­löp­ning.

RE­SUL­TA­TET GÖR ATT Tvåå­ker kan gå till up­pe­håll med två ra­ka der­by­seg­rar och or­dent­ligt häng på topp­la­gen.

– Det blir lät­ta­re för mig att mo­ti­ve­ra de till att lö­pa, skrat­ta­de en glad Tvåå­ker­strä­na­re.

MÅLSKYTT. Ja­kob Adolfsson sat­te det där vik­ti­ga 1-0-må­let. ”det var ba­ra att tryc­ka dit den och hop­pas på det bäs­ta”, sa mål­skyt­ten.

Bild: LINA SALOMONSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.