Sjö­ström ger glans åt Sm-vec­kan

Hallands Nyheter - - Sporten - MIC­KE LARS­SON/TT

Som ett li­tet OS. Så be­skrivs id­rot­tens Sm-vec­ka, som snart har fun­nits i tio år. Det störs­ta af­fisch­nam­net hål­ler ock­så hög Os-klass. Sa­rah Sjö­ström är för­stås med i Borås, men kans­ke mest för att väs­sa for­men in­för VM.

50 id­rot­ter finns på pro­gram­met un­der som­ma­rens Sm-vec­ka i Borås, med start på fre­da­gen. Det är re­na smör­gås­bor­det av oli­ka spor­ter – bå­de väl­kän­da och mind­re kän­da.

– Ba­lan­sen mel­lan stör­re, mel­lansto­ra, mind­re och kans­ke fram­för allt helt nya id­rot­ter är egent­li­gen det som Sm-vec­kan ska upp­nå, med en bra mix, sä­ger Per Bergljung, eve­ne­mangs­an­sva­rig på Rik­sid­rotts­för­bun­det.

SIMNINGEN ÄR EN av vec­kans bre­das­te och mest be­va­ka­de id­rot­ter. Där finns ock­så me­gastjär­nan Sa­rah Sjö­ström, med Os-guld och en rad Vm-guld i pris­skå­pet, och fy­ra världs­års­bäs­ta i den ak­tu­el­la sta­tisti­ken.

Sjö­ström är an­mäld i sex in­di­vi­du­el­la gre­nar till täv­ling­ar­na i det om­vitt­nat snabb­sim­ma­de Ali­de­bergs­ba­det, där hon själv sat­te världs­re­kord på 50 me­ter fjä­ril­sim un­der Sm-vec­kan 2014.

Men stjär­nan från Sö­der­törn läg­ger ing­en press på sig själv i SM. Da­gar­na i Borås an­vänds för att sli­pa på for­men in­för VM i Bud­a­pest, som star­tar den 23 ju­li.

– SM kom­mer att bli ett jät­te­bra fart­pass in­för VM, det sista hår­da fart­pas­set. Där gäl­ler det verk­li­gen att för­bätt­ra de sista de­tal­jer­na till VM.

– Någ­ra av Vm-sim­mar­na har kans­ke bör­jat top­pa for­men li­te. Det blir in­tres­sant att se hur de lig­ger till, sä­ger sim­ning­ens för­bunds­kap­ten Ul­ri­ka Sand­mark.

SJU DA­MER OCH tre her­rar är ut­tag­na till VM. Flera av topp­nam­nen har flu­tit upp­åt starkt på världs­rank­ning­en i år. En av dem är bröst­sim­ma­ren Erik Pers­son. En an­nan är Michel­le Co­le­man – men hon har täv­lat myc­ket ett tag och är in­te an­mäld på si­na bäs­ta fri­sims­di­stan­ser i SM.

Allt­för bra pre­sta­tio­ner i Sm­bas­säng­en kan ock­så kän­nas li­te am­bi­va­lent. Det gäl­ler att in­te ha en form­topp för ti­digt. Medalj i Bud­a­pest smäl­ler hög­re än en i Borås den­na sim­som­mar.

Bild: SIMON HASTEGÅRD

PRIC­KA FOR­MEN. Med mind­re än en må­nad till VM lad­dar Sa­rah Sjö­ström med SM i Borås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.