All­svensk mål­kung ny för­stärk­ning för Tvåå­ker

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Den for­ne all­svens­ke an­fal­la­ren Gustaf An­ders­son ska få fart på Tvåå­kers akil­les­häl, mål­skyt­tet. – Jag kom­mer att rik­ta in mig på an­fal­lar­na, sä­ger den för­re mål­kung­en Gustaf An­ders­son.

Är det nå­got som brustit för Tvåå­ker i år så är det of­fen­si­ven. Men la­get har gjort en för­stärk­ning. Den för­re mål­kung­en, i lag som IFK Gö­te­borg och Helsing­borg, Gustaf An­ders­son har säl­lat sig till trä­narsta­ben och ska fo­ku­se­ra på, just det, an­falls­spe­let.

– Tan­ken är att jag ett par gång­er i vec­kan ska va­ra med på trä­ning­ar­na och trä­na just an­fal­lar­na. Det är ett mer in­di­vi­dan­pas­sat tänk där vi de­lar upp trä­ning­en och jag fo­ku­se­rar på an­fal­lar­na. Ett lik­nan­de upp­drag som jag haft i Lands­kro­nas U19-lag, sä­ger ny­till­skot­tet Gustaf An­ders­son.

– Oli­ka spe­la­re be­hö­ver oli­ka ty­per och trä­ning och jag kan bli ett kom­ple­ment till Mat­ti­as (Lind­ström) och Andree (Jo­hans­son) så att det blir fo­kus på al­la de­lar. Vad ex­akt blir din roll?

– I den mån jag har tid - att trä­na och stöt­ta la­gets an­fal­la­re på trä­ning­ar. Jag kom­mer in­te att va­ra med som coach på mat­cher­na men dä­re­mot kom­mer jag att för­sö­ka se någ­ra mat­cher - helt en­kelt för att jag lät­ta­re ska kun­na ge an­fal­lar­na råd.

GUSTAF AN­DERS­SON var un­der sin kar­riär en het all­svensk målskytt för, i tur och ord­ning, Väst­ra Frölun­da, Blå­vitt och Helsing­borg och på 205 mat­cher för klub­bar­na gjor­de han 62 mål. Att an­fal­lar­na i Tvåå­ker kan lä­ra sig ett och an­nat är det in­te så myc­ket att snac­ka om.

– Jag kom­mer så klart att bi­dra med min er­fa­ren­het som spe­la­re. Dess­utom har jag gått bå­de Ue­fas trä­nar­ut­bild­ning och job­bat som id­rotts­lä­ra­re - så även pe­da­go­giskt hop­pas jag kun­na lä­ra ut nått.

Att gam­la lag­kom­pi­sen i Helsing­borg Mat­ti­as Lind­ström var en stor del i be­slu­tet rå­der det ing­et tvi­vel om - de är bra vän­ner.

– Ab­so­lut, han får age­ra taxi från Helsing­borg.

– Men av det jag har sett av Tvåå­ker tyc­ker jag dess­utom att det är ett bra lag med bra ka­rak­tär och med stor möj­lig­het att ut­veck­las.

MEN ATT DET­TA är ett steg mot stör­re trä­narupp­drag tror An­ders­son in­te. Det­ta är vad han hin­ner med - ut­ö­ver sitt jobb för Helsing­borgs stad och sin roll i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Jag har ing­en dju­pa­re plan än så­här. Det är så här myc­ket jag hin­ner med just nu. Sen får man se vad som hän­der i fram­ti­den, av­slu­tar An­ders­son.

Bild: VIK­TOR AN­DERS­SON

RUTINERAD. Gustaf An­ders­sons kun­skap ska få Tvåå­kers an­falls­spel att fun­ge­ra bätt­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.