FBI ska ut­re­da nob­ben av Gö­te­borg

Hallands Nyheter - - Sporten - FRED­RIK ÖSTBERG 031-62 40 00 fred­rik.ost­berg@gp.se

När va­let av värdstad för fri­id­rotts-vm 2021 skul­le gö­ras var Sve­ri­ge och Gö­te­borg in­tres­se­ra­de. Men det in­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det, IAAF, från­gick prax­is och till­de­la­de spe­len till Eu­ge­ne, USA. Nu ska pro­ces­sen grans­kas av FBI, det skri­ver BBC.

Be­ske­det att fri­id­rotts-vm 2021 gick till Eu­ge­ne i Ore­gon, USA, möt­tes med ils­ka hos det Svens­ka Fri­id­rotts­för­bun­det som ha­de gjort sitt in­tres­se för en an­sö­kan där Gö­te­borg skul­le stå som värdstad tyd­lig för IAAF.

Or­sa­ken till ils­kan var att Eu­ge­ne till­de­la­des mäs­ter­ska­pet – ut­an att Gö­te­borg fick läg­ga fram ett mot­bud.

– Vi är djupt be­svik­na och för­ban­na­de över hur det här har gått till och jag kan kon­sta­te­ra att det här in­te an­das rent spel, sa Svens­ka Fri­id­rotts­för­bun­dets då­va­ran­de ord­fö­ran­de Björn Eriks­son.

FRANS­KA ÅKLA­GA­RE IN­LED­DE 2015 en ut­red­ning om miss­tänkt kor­rup­tion och nu skri­ver BBC att FBI och skatte­myn­dig­he­ten IRS ska in­le­da en ut­red­ning kring even­tu­ell ame­ri­kansk in­bland­ning i be­slu­tet att ut­näm­na Eu­ge­ne till värdstad.

IAAF me­nar att de in­te kän­ner till nå­gon ut­red­ning från FBI och IRS men en ta­les­per­son för or­ga­ni­sa­tio­nen sä­ger till BBC att de kom­mer att va­ra sam­ar­bets­vil­li­ga.

– Vi kom­mer att ar­be­ta till­sam­mans med al­la vik­ti­ga ut­red­ning­ar, pre­cis som vi gör med den frans­ka ut­red­ning­en, och vi kom­mer att age­ra om be­vis läggs fram gäl­lan­de fel­ak­tig­he­ter un­der IAAF:S an­sök­nings­pro­cess.

En nyc­kel­per­son i be­slu­tet att ge VM till Eu­ge­ne var den då­va­ran­de Iaaf-ord­fö­ran­den La­mi­ne Di­ack (bil­den), som i dag sit­ter i hu­sar­rest i Frank­ri­ke ef­ter att han an­kla­gats för kor­rup­tion. Men även hans ef­ter­trä­da­re, den nu­va­ran­de ord­fö­ran­den i IAAF Se­ba­si­tan Coe, kan ha va­rit in­blan­dad.

ORE­GON ÄR HEMVIST för sko- och klädjät­ten Ni­ke, som grun­da­des i när­he­ten av just Eu­ge­ne. Fö­re­ta­get har ock­så fi­nan­si­e­rat flera av fa­ci­li­te­ter som ska an­vän­das un­der VM. Och det finns en kopp­ling mel­lan Coe och Ni­ke.

BBC har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om att Coe, då i egen­skap av am­bas­sa­dör för Ni­ke, kan ha ut­fört på­tryck­ning­ar på Di­ack om att läg­ga mäs­ter­ska­pet i Eu­ge­ne.

Coe har ne­kat till an­kla­gel­ser­na om att han ska ha age­rat lob­by­ist för Eu­ge­nes räk­ning. En­ligt BBC ska Coe ha be­ta­lats en dryg mil­jon kro­nor var­je år i sin roll som am­bas­sa­dör för fö­re­ta­get, en roll som han ha­de i 38 år.

Ar­kiv­bil­der: CARL SANDIN, SIMON HASTEGÅRD och JESSICA GOW

KRI­MI­NEL­LA ELE­MENT SKA BORT. Svens­ka Fot­boll­för­bun­det vill åter­in­fö­ra li­censkra­vet på spe­la­ra­gen­ter. ”Al­la för­med­la­re som ska age­ra på den svens­ka mark­na­den ska på för­hand ha bli­vit god­kän­da och re­gi­stre­ra­de hos oss på för­bun­det”, sä­ger An­ders Hü­bi­net­te, för­bundsju­rist hos Svens­ka Fot­bolls­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.